Zakończyła się ocena formalna, merytoryczna I i II stopnia dla trzech wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnych, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wynik oceny był pozytywny w przypadku wszystkich projektów.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi w sumie ponad 41 mln zł.

Jakie projekty otrzymały rekomendacje?

Wsparcie w postaci rekomendacji do dofinansowania otrzymały następujące projekty:

  1. Nazwa Wnioskodawcy: Enea Operator Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Wnioskowana kwota dofinansowania: 12 415 706,26 zł

 

2. Nazwa Wnioskodawcy: Enea Operator Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin ) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Wnioskowana kwota dofinansowania: 8 372 359,38 zł

 

3.Nazwa Wnioskodawcy: Enea Operator Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 245 944,05 zł

Smart gridy priorytetem tej rundy programu

Wnioskodawcą w przypadku wszystkich trzech projektów jest spółka Enea Operator. Wszystkie z wymienionych przedsięwzięć mają na celu unowocześnienie zarządzania energią za pomocą wprowadzenia inteligentnych sieci (smart grid), modernizację infrastruktury przesyłowej – a tym samym zmniejszenie strat na przesyle energii. Według Rzeczpospolitej, szacuje się, że straty na przesyle w kraju wynoszą obecnie aż 12 procent rocznie. Z tego powodu inwestowanie w technologie ograniczające tego typu straty jest priorytetem w drodze ku osiąganiu większej efektywności energetycznej na poziomie krajowym.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia