Nie mniej istotne są również ekonomiczne aspekty obniżenia zapotrzebowania na energię, a więc niższe comiesięczne wydatki z budżetu. Nie dziwi więc fakt, że coraz większym zainteresowaniem samorządów cieszą się inwestycje w formule ESCO (Energy Saving Company) realizowane przez doświadczone w tym zakresie prywatne firmy.

Czym jest inwestycja ESCO?

ESCO jest to forma rozliczenia inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną budynku. W wielkim skrócie, nakłady poniesione w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu rozliczane są na podstawie realnych (miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) oszczędności, jakie udało się w tych okresach wygenerować firmie odpowiedzialnej za
realizację danego projektu. Przy czym wyjściowy koszt modernizacji energetycznej ponosi firma działająca w formule ESCO, a zlecający inwestycję samorząd spłaca go w ramach umownej części kwoty wspomnianych oszczędności.

Najważniejsze zalety ESCO z perspektywy samorządu

Do głównych korzyści, uzyskiwanych dzięki projektom w formule ESCO, należą:

• Brak konieczności angażowania własnych środków finansowych ze strony samorządu.
• Brak ryzyka technicznego i ekonomicznego, gdyż całość ryzyka związana z kwestiami technicznymi oraz inwestycyjnymi ponoszona jest przez firmę działającą w formule ESCO.
•Brak ograniczeń w wielkości koniecznych nakładów, z uwagi na to, że angażowane środki
finansowe gwarantują odpowiednio wysoki, wynikający z projektu, efekt zwrotu.
•Poprawa komfortu termicznego i eksploatacyjnego w obiekcie w związku z redukcją ubytków energetycznych.
• Projekty nie wymagają wiedzy i doświadczenia strony zlecającej, a więc samorządu, ponie-
waż całość wiedzy z zakresu realizacji przedsięwzięć energooszczędnych jest dostarczana przez firmę realizującą inwestycję ESCO.
• Samorząd po modernizacji zyskuje nowoczesny, bezpieczny i energooszczędny obiekt oraz dodatkowo wiedzę pozwalającą na znaczną redukcję zużycia energii.


 Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!Jak to wygląda w praktyce?

Realizacja projektu rozpoczyna się od wstępnej oceny energetycznej obiektu, podczas której firma przeprowadza analizę techniczną budynku oraz dotychczasowych opłat za energię. Po pozytywnej ocenie potencjału oszczędnościowego i podpisaniu wstępnej umowy, przeprowadzany jest pełny audyt energetyczny. W trakcie audytu określane są możliwe warianty termomodernizacyjne wraz z ich kosztami i korzyściami. Następnie wspólnie z Klientem, w tym wypadku z samorządem, wybierany jest wariant modernizacji możliwy do realizacji. Po podpisaniu umowy na realizację projektu energooszczędnego w formule ESCO, następuje wdrożenie pierwszego etapu modernizacji obiektu. Po zakończeniu prac oraz ich odbiorze przez Klienta, następuje etap monitorowania i zdalnej eksploatacji instalacji objętych projektem. Ostatnią fazą realizacji projektu jest rozliczenie tego etapu prac.

Jeśli projekt przewidywał kolejne etapy lub jeżeli pierwszy etap był tzw. pilotem i samorząd planuje dodać do projektu kolejne obiekty (w etapach), będą one realizowane i rozliczane analogicznie jak pierwszy z nich. Wraz z zakończeniem projektu następuje przekazanie zmodernizowanej infrastruktury. Jeśli dana inwestycja obejmowała instalację systemu do zarządzania instalacjami HVAC (ciepło – wentylacja – klimatyzacja – chłód), ona także pozostaje w dyspozycji samorządu, po uprzednim szkoleniu wskazanych osób z zakresu obsługi platformy w celu dalszego optymalnego zarządzania obiektem i instalacjami.

O czym warto pamiętać?

Inwestycje w formule ESCO nie muszą obejmować wielomilionowych i wieloletnich realizacji,
poprzedzonych długim postępowaniem przygotowawczym. Formuła ESCO równie dobrze sprawdzi się w przypadku niewielkich inwestycji, a umowę na nie można podpisać w kilka tygodni. W idei ESCO chodzi bowiem o wypracowanie efektu energetycznego, a ten można wygenerować nawet bez znaczących modernizacji. Czasem wystarczy inwestycja w system zarządzania zużyciem energii w obiekcie obsługiwanym przez firmę specjalizującą się w optymalizacji mediów energetycznych.

Źródło: PROMAR

Redakcja GLOBEnergia