Po zaprzysiężeniu nowego rządu, Premier Mateusz Morawiecki w swoim expose zapowiedział powstanie nowej funkcji rządowej – pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii. Do tej pory nie było wiadomo, kto mógłby tę funkcję pełnić. Według Dziennika Gazeta Prawna, Pełnomocnikiem zostanie Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. Czy to potwierdzona informacja?

Nowa funkcja rządowa

W expose Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie nowego stanowiska. Do zadań specjalnych w strefie odnawialnych źródeł energii, miała zostać powołana nowa funkcja rządowa – pełnomocnika ds. OZE. Premier nie wspomniał kto mógłby ją pełnić.

Do pełnego wykorzystania tego ogromnego potencjału, który można porównać z największymi przedwojennymi programami rozwojowymi, powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii.- powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas expose

Ireneusz Zyska – pełnomocnikiem ds. OZE?

Według Dziennika Gazeta Prawna, Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu Ireneusz Zyska zostanie Pełnomocnikiem do spraw odnawialnych źródeł energii.

Nie jest to potwierdzona informacja. Ministerstwo Klimatu po telefonie naszej Redakcji ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Oficjalna informacja, zostanie podana przez Ministerstwo w przyszłym tygodniu. Wtedy tak naprawdę poznamy Pełnomocnika ds. OZE.

zyska

Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, źródło: gov.pl

Zadania Pełnomocnika ds. OZE

W projekcie rozporządzenia wskazano następujące zadania Pełnomocnika:

1) koordynacja działań mających na celu:
a) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych,
b) rozwój elektromobilności i magazynowania energii,
c) poprawę efektywności energetycznej;

2) opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych;

3) identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia;

4) opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa;

5) analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów;

6) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;

7) wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii;

8) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.

Szerokie określenie zadań Pełnomocnika ma na celu osiągnięcie zakładanych i oczekiwanych rezultatówy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Termin przyjęcia projektu planowany jest na I kwartał 2020. To oznacza, że pierwszego pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii prawdopodobnie poznamy w ciągu 2,5 miesiąca.

Źródło: DGP, Ministerstwo Klimatu, bip.kprm.gov.pl/

Redakcja GLOBEnergia