Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV jest ostatnio bardzo gorącym tematem. Szczególnie, że 19 września 2020 roku, weszły w życie zmiany w prawie budowlanym, które bezpośrednio wpłynęły na fotowoltaikę, wprowadzając konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą wszystkich instalacji o mocy większej niż 6,5 kWp.

W związku z tym, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Jakie są sposoby na aktywne ograniczenie ryzyka pożaru instalacji fotowoltaicznej?

Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) realizuje ochronę przeciwpożarową poprzez rozłączenie obwodu, w którym w wyniku uszkodzenia pojawia się przepływ doziemnego prądu uszkodzeniowego. Zaleca się zastosowanie RCD w obwodzie falownika w przypadku prowadzenia trasy kablowej strony AC przez lub w przegrodach palnych. Zastosowany wyłącznik RCD powinien posiadać wartość prądu znamionowego 100 – 300 mA.

Jeżeli producent falownika gwarantuje, że przy prądzie różnicowym DC większym niż 6 mA będzie on wyłączał się samoczynnie, wówczas dopuszcza się zastosowanie RCD typu A. Jeśli tak nie jest, RCD musi być typu B. Wyłącznik RCD należy montować możliwie blisko punktu przyłączenia falownika. Wyłączniki RCD nie są wstanie zapewnić skutecznej ochrony przed powstaniem zwarć łukowych między przewodami roboczymi lub w przegrodach palnych.

Monitorowanie stanu izolacji przewodów po stronie DC

Właściwy stan izolacji kabli strony DC stanowi ważny element bezpiecznej pracy instalacji PV. W związku z powyższym powinien on być monitorowany. Funkcję tą najczęściej pełni układ RCMU w falowniku. Procedura testu powinna odbywać się przed uruchomieniem falownika oraz w trakcie jego pracy, a wykrycie parametrów pracy niezgodnych z założeniem musi skutkować wyłączeniem falownika.

Stosowanie zabezpieczeń przed iskrzeniem AFCI, AFDD

W przypadku prowadzenia tras kablowych w bezpośrednim sąsiedztwie lub w obrębie materiałów łatwopalnych zaleca się zastosowanie dodatkowej ochrony przewodów w postaci aktywnych zabezpieczeń przed iskrzeniem. Zaleca się, aby zastosowane urządzenia AFDD spełniały wymogi IEC 62606, w obwodach wymienionych w normie 60364-4-42.

W przypadku urządzeń AFCI, nieposiadających europejskiej certyfikacji, decyzję o ich stosowaniu powinien indywidualne podejmować projektant po konsultacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. W tym przypadku zaleca się oparcie o wyniki badań urządzenia, standardy i normy inne niż europejskie oraz zasady wiedzy technicznej.

Dowiedz się więcej!

Jakie są pasywne rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru? Jakie są rozwiązania organizacyjne?

Dowiedz się więcej! Cały Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania” przeczytasz TUTAJ

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV