Jak będzie rozwijała się fotowoltaika w Polsce w najbliższych latach?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika, rynek fotowoltaiczny

Instytut Energii Odnawialnej opracował raport dotyczący rynku fotowoltaicznego w Polsce. Według tego raportu w 2025 roku całkowita moc zainstalowana może osiągnąć 7,8 GW. To by oznaczało, że 5 lat wcześniej niż założono, zostanie przekroczona moc uwzględniona w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu. Jakie segmenty rynku najbardziej się do tego przyczynią?

Rozwój PV

Według raportu IEO, zarówno w tym roku jak i w ciągu najbliższych kilku lat, wzrost mocy na rynku PV będzie dotyczył w dużej mierze segmentu mikroinstalacji. Ten wzrost będzie spowodowany głównie możliwością uzyskania wsparcia finansowego. IEO szacuje, że pula środków w Programie Mój Prąd, podobnie jak system gwarancji BGK dla prosumentów biznesowych, wyczerpią się w latach 2022-2023. Instytut spodziewa się jednak, że w 2023 roku Program Mój Prąd zostanie zastąpiony jakąś formą funduszy UE na lata 2021-2027. Jeżeli takie środki zostałyby rzeczywiście uruchomione, wsparcie dla instalacji prosumenckich zostałoby utrzymane. To z kolei przyczyniałoby się w dalszym ciągu do rozwoju rynku w tym segmencie.

Aukcje OZE

Według aktualnej wersji Ustawy OZE, funkcjonowanie systemu aukcyjnego zapewnione jest do 2020 roku. IEO szacuje, że w wyniku aukcji przeprowadzonych w latach 2018-2019, w 2021 i 2022 roku zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm fotowoltaicznych, co przyczyni się do zrównania udziału farm PV i mikroinstalacji w całkowitej mocy zainstalowanej w latach 2022-2023.

Instytut przewiduje, że polski rynek PV zmieni się z obecnego prosumenckiego, na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami. Co więcej, wiele wskazuje na to, że system aukcyjny dla fotowoltaiki zostanie przedłużony co najmniej do 2025 roku. Jednakże, w tej chwili trudno przyjmować konkretne założenia.

Według założeń IEO,PV w systemie zielonych certyfikatów, systemy off grid oraz małe instalacje PV będą miały znikomy udział w rynku w najbliższych latach, w porównaniu z farmami oraz instalacjami prosumenckimi.

Moc zainstalowana

Scenariusz umiarkowanego wzrostu opracowany przez Solar Power Europe zakłada, że moc zainstalowana w Polsce w 2023 roku będzie wynosić 3,5 GW, a scenariusz szybkiego wzrostu, że ponad 5 GW. Biorąc pod uwagę dostępne systemy wsparcia w każdym sektorze IEO przychyla się bardziej do scenariusza zakładającego szybki wzrost rynku. Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, moc zainstalowana w PV w Krajowych Sieciach, według stanu na 1.06.2020 r. wyniosła 1953,1 MW.

Według prognozy IEO, moc zainstalowana w PV w tym roku osiągnie 2,5 GW, a tempo instalacji nowych mocy utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Instytut szacuje, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

Idąc dalej, Instytut spodziewa się, że w 2023 roku moc PV osiągnie 6,6 GW, a w 2025 roku 7,8 GW. To by oznaczało, że już w 2025 roku moc PV przekroczy zakładaną w KPEiK moc na 2030 r. Polska ma dużą szansę utrzymania tempa wzrostu mocy zainstalowanej i prawdopodobnie ponownie znajdzie się na 5. miejscu w Unii Europejskiej.

Źródło: Raport IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” 

https://globenergia.pl/prosument-zbiorowy-w-nowelizacji-oze-czyli-uzytkownik-wirtualnej-elektrowni/

Zobacz również