Prawodawstwo UE nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek przyjęcia 10-letniego krajowego planu na rzecz energii i klimatu w celu określenia, w jaki sposób państwa przyczynią się do realizacji wiążących celów w zakresie klimatu i energii do 2030 r.. Jak w oczach Komisji Europejskiej wypada Plan zaproponowany przez Polskę? Nie ma rewelacji..

Ocena Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała krótkie podsumowanie polskiego KPEiK w postaci tabeli z oceną poszczególnych celów. Jak prezentuje się tabela?

Mało ambitnie Komisja Europejska ocenia krajowy cel udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, który na rok 2020 wynosił 15% a na 2030 założono go na poziomie 21-23%. Skromnie oceniono też krajowy wkład w efektywność energetyczną zarówno w kontekście planów do zużycia energii pierwotnej jak i końcowej. Dokładne wartości prezentuje tabela:

Krajowy wkład w efektywność energetyczną

  Najnowsze
dostępne dane
Cel
na 2020 rok
Cel
na 2030 rok
Ocena poziomu
ambicji
Zużycie energii
pierwotnej
(Mtoe)
100.9 Mtoe 96.4 Mtoe 91.3 Mtoe Skromnie
Końcowe zużycie
energii (Mtoe)
71.8 Mtoe 71.6 Mtoe 67.1 Mtoe Skromnie

Wytyczne KE

W oparciu o krajowy plan na rzecz energii i klimatu oraz priorytety inwestycyjne i reformy określone dla Polski w ramach European Semester, Komisja Europejska zachęca Polskę do rozważenia podczas opracowywania krajowego planu odbudowy następujących działań i inwestycji związanych z klimatem i energią:

 • Wdrożenia środków wspierających inwestycje w energię odnawialną w celu zmniejszenia zależności od węgla oraz wdrożenia środków wspierających inwestycje w efektywność energetyczną budynków i przemysłu;
 • Wdrożenia środków zwiększających integrację systemu energetycznego i promujących dekarbonizację, w tym poprzez rozwój rynku technologii magazynowania i czystego wodoru;
 • Wdrożenie działań na rzecz zrównoważonego transportu, w tym rozwój i modernizacja infrastruktury transportu publicznego, promowanie intermodalnych sieci transportowych i elektromobilności.

Fundusze na 2021-2027

W ramach wieloletnich ram finansowych oraz pakietu odbudowy Next Generation, Komisja Europejska podała dokładnie konkretne kwoty do realizacji określonych działań. Oto i o one:

Fundusze
strukturalne
Wspólna
polityka
rolna
Instrument
na rzecz
Odbudowy
i Zwiększania
Odporności
Fundusz
Sprawiedliwej
Transformacji
Fundusz
Modernizacyjny
Wpływy
z aukcji
ETS
72.2 mld Euro 31.2 mld Euro 23.1 mld Euro* 3.5 mld Euro* 1.9 mld Euro** 1.9 mld Euro***

* w cenach z 2018 r .; ** zakładając cenę emisji dwutlenku węgla w wysokości 20 EUR za tonę; *** średnie rzeczywiste wpływy z aukcji w 2018 i 2019 r., kwoty w latach 2021-2027 będą uzależnione od ilości i ceny uprawnień sprzedawanych na aukcji

Kolejne fundusze unijne w latach 2021-2027, dostępne dla wszystkich państw członkowskich UE, istotne z punktu widzenia realizacji planów energetyczno-klimatycznych, obejmują:

 • 91,0 mld Euro z programu Horizon Europe;
 • 9,1 mld Euro z InvestEU;
 • 29,9 mld Euro z instrumentu „Łącząc Europę”;
 • 360,01 mld Euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 • 0,9 mld Euro z Instrumentu Wsparcia Technicznego;
 • 5,4 mld Euro z programu LIFE;
 • 8,2 mld Euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • 140,02 mld EUR z Funduszu Innowacyjnego.

Pełna wersja oceny KE

Na razie Komisja Europejska opublikowała tylko krótkie podsumowanie polskiego KPEiK 2021-2030. Na pełną ocenę wciąż czekamy.

Redakcja GLOBEnergia