Departament Weryfikacji Rozliczeń wraz z Departamentem Księgowości opracował materiał, który ma być przewodnikiem dla beneficjentów  przy rozliczaniu „projektów miękkich” finansowanych ze środków krajowych.

Dokumenty  przedkładane  do  rozliczenia  w  NFOŚiGW  muszą  spełniać  zarówno  wymagania określone  w  umowach,  jak  i  doprecyzowane  w  niniejszych  wytycznych.  Natomiast dokumentowane  wydatki,  aby  można  je  było  rozliczyć,  powinny  spełniać  określone  warunki kwalifikacji, a w tym m. in. to, że:

      –  są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
      –  są racjonalne i efektywne (tj. nie zawyżone),
      – zostały sprawdzone, zatwierdzone do zapłaty (realizacji) i zaksięgowane, lub odpowiednio sprawdzone i zaakceptowane,
      – dotyczą faktycznie dostarczonych towarów i usług, lub usług i towarów niezbędnych do wykonania/zakupu (w przypadku zaliczek),
      – odnoszą się do okresu realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie o dofinansowanie i zostały poniesione w umownym okresie kwalifikacji,
      –  są  właściwie  udokumentowane  i  zgodne  z  zatwierdzonym  budżetem przedsięwzięcia/projektu,
    – są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz odpowiednio krajowego i wspólnotowego, jeśli  będą  przeznaczone  na  dofinansowanie projektów  współfinansowanych  ze  środków wspólnotowych.
Podstawą wypłaty pożyczki/dotacji ze środków NFOŚiGW są:

a) Podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki, dotacji, wraz z wypełnionymi przez kontrahenta warunkami, w tym zabezpieczeniami, (jeśli są wymagane) z terminem przedłożenia przed pierwszą i/lub kolejnymi wypłatami.  
b) Oświadczenie o VAT podpisane przez beneficjenta zgodnie z reprezentacją,  
c) Prawidłowo  sporządzone  i  złożone  w  terminie  określonym  w  umowie  kompletne dokumenty rozliczeniowe
d) Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia stanowiące podstawę oceny postępu prac i ich zgodności z harmonogramem rzeczowym i finansowy (…)
Cały dokument na stronie NFOŚiGW
Źródło: NFOŚiGW