Ministerstwo Gospodarki przedstawiło 15 maja projekt nowelizacji Ustawy o OZE. 

 
Jak zapowiadano, zmianie uległy między innymi wysokości taryf gwarantowanych. Cenę minimalną ustanowiono na 0,64 PLN/kWh. Jeżeli wytwórca energii w mikroinstalacji chce otrzymać wyższą cenę zakupu energii obowiązany jest przedłożyć wniosek z obliczeniem przewidywanych kosztów wytworzenia energii w mikroinstalacji. Maksymalny koszt zakupu energii do 0,75 PLN/kWh. 
 
Przewidywany koszt wytworzenia energii w mikroinstalacji oblicza się ze wzoru:
 
 
KWeem –  koszt wytworzenia energii elektrycznej w danej mikroinstalacji w całym okresie wsparcia wyrażony w zł/kWh,
KIt – koszty inwestycyjne związane z budową mikroinstalacji w kolejnym roku t-tym wyrażone w zł,
KESt – koszty stałe związane z eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym t-tym  roku wyrażone w zł
KEZt – Koszty zmienne związane z eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym t-tym  roku wyrażone w zł
KKt koszty kapitałowe związane z budową i eksploatacją danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-tym wyrażone w zł.
It – ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji w kolejnym roku t-tym wyrażona w kWh, 
r- stopa dyskonta określona w przepisach wydanych ma podstawie ust. 8d, obowiązująca w roku, w którym wytwórca składa wniosek. 
Stopy dyskonta minister do spraw gospodarki ustanawia do dnia 30 listopada każdego kolejnego roku, w drodze rozporządze


Więcej o Ustawie o OZE oraz o grzechach głównych programu Prosument porozmawiamy na kolejnej edycji GLOBU PEŁNEGO ENERGII, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2015 w Poznaniu podczas Targów GREENPOWER.
 
ZAREJESTRUJ SIĘ! TUTAJ
 
Czekamy na Ciebie w Poznaniu!