Na co zwrócić uwagę?

Po pierwsze, należy zużywać prąd na własne potrzeby i być tak zwanym odbiorcą końcowym. Po drugie, planowana instalacja wewnętrzna odnawialnego źródła energii nie może przekraczać 50 kW. Po trzecie, moc zainstalowanej mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej, która jest określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej. W innym wypadku należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Warto przypomnieć, że dla instalacji o mocy 2–10 kW istnieje możliwość skorzystania z dotacji w Programie Mój Prąd.

Po pierwsze – odpowiedni montaż

Choć może to oczywiste, w pierwszej kolejności należy znaleźć uprawnionego instalatora, który posiada odpowiednie kwalifikacje do montażu mikroinstalacji. Instalator montuje mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną, kryteriami przyłączenia oraz wymaganiami technicznymi dla wybranych urządzeń. Po zamontowaniu należy poinformować Dystrybutora o podłączeniu mikroinstalacji.

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Poinformowanie Dystrybutora o podłączeniu mikroinstalacji powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem. W tym celu należy wysłać Zgłoszenie.

W Zgłoszeniu należy wypełnić informacje dotyczące danych osobowych, danych obiektu przyłączanego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację, oświadczenie instalatora mikroinstalacji, oświadczenie zgłaszającego oraz dane przyłączanej mikroinstalacji, w tym: rodzaj odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w mikroinstalacji, liczbę i moc poszczególnych modułów wytwarzania energii elektrycznej, dane dotyczące falownika.

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, źródło: Tauron

Do zgłoszenia należy także dołączyć:

  • Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
  • Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
  • Certyfikat sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejściowym, tj. do 27.04.2021 r., dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG.
  • Klauzulę informacyjną TAURON Dystrybucja S.A.

Umowa

W przypadku prosumentów, czyli osób produkujących prąd na własny użytek, umowa regulująca dystrybucję i sprzedaż prądu nie jest podpisywana.

Wymiana licznika

Po weryfikacji Zgłoszenia, do 30 dni od jego otrzymania, Tauron Dystrybucja musi zabudować licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci.

Protokół z montażu oraz licznik dwukierunkowy

Dodatkowo, posiadając licznik dwukierunkowy ze zdalnym odczytem w Tauronie, istnieje możliwość skorzystania z aplikacji zarówno na komputerze i telefonie. Z narzędzia „Tauron eLicznik” można odczytywać dane dotyczące produkcji i zużycia energii elektrycznej. Według inwestora jest to bardzo pomocne narzędzie.

Narzędzie Tauron eLicznik

Dodatkowe obowiązki właściciela PV – o czym warto pamiętać?

Samo zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej to nie koniec obowiązków dla jej właściciela. Do tych obowiązków należy informowanie operatora o każdorazowej zmianie dotyczącej systemu:

  • o ewentualnej zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji,
  • o zmianie mocy – do 14 dni od zmiany,
  • o zawieszeniu produkcji trwającym od 30 dni do 24 miesięcy,
  • o zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia.

Potwierdzenie zgłoszenia i przyłączenia mikroinstalacji

Równolegle z wymianą licznika Tauron wysyła pismo potwierdzające zgłoszenie instalacji. Po zamontowaniu licznika dwukierunkowego inwestor otrzyma zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji. Ten dokument jest potrzebny w przypadku ubiegania się o dotację w Programie Mój Prąd.

Aneks do umowy

Aby zakończyć procedurę zgłoszenia i przyłączenia instalacji, konieczny jest jeszcze Aneks do umowy. To również dokument potrzebny do ubiegania się o dotację w Programie Mój Prąd.

Dotacja w Programie Mój Prąd

Z całej procedury przyłączenia mikroinstalacji do sieci do skorzystania z dotacji w programie Mój Prąd potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji oraz aneks do umowy. Obecnie wnioski można składać zarówno w formie papierowej – do NFOŚiGW, jak i elektronicznej. Po wysłaniu wniosku nie można go edytować ani podmieniać w nim załączników. O ewentualnych brakach lub błędach informuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku. Na nowej stronie Programu Mój Prąd została dołożona zakładka, w której można sprawdzić status wniosku.

Chcesz wiedzieć więcej?

Więcej informacji na temat procesu przyłączania mikroinstalacji PV do sieci znajdziesz w GLOBEnergia 1/2020!

  • analiza sprawności programu Mój Prąd
  • kalendarz przyłączania na konkretnym przykładzie

Sprawdź więcej informacji TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia