Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).

Co istotne, mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) nie należy utożsamiać z mocą np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu. Zdarza się bowiem, że moc np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu, określona w ogólnej specyfikacji produktu (np. w danych eksploatacyjnych /operating data/), nie odpowiada mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej, którym jest generator, ogniwo fotowoltaiczne lub ogniwo paliwowe.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż producenci np. turbin wiatrowych mogą stosować handlowe oznaczenia swoich wyrobów, lub charakteryzując ich parametry techniczne – podawać zakres mocy, który – w zależności od parametrów elektrycznych wykorzystywanego generatora (zastosowanych ogniw) czy też indywidualnej parametryzacji – jednostka ta może osiągać.

Wartość mocy znamionowej musi zostać określona w sposób jednoznaczny przez producenta danego urządzenia/generatora służącego do wytwarzania energii elektrycznej na tabliczce znamionowej (lub w indywidualnych dokumentach wystawionych dla takiego urządzenia, tj. dokumentach, na których podano oznaczenie producenta, rodzaj i typ oraz numer seryjny urządzenia). Każdorazowa zmiana (fizyczna tj. zmiana elementów technicznych urządzenia, wymiana komponentów lub wymiana całego zespołu generatora lub za pomocą oprogramowania definiującego parametry pracy generatora, tj. parametryzacja generatora), mająca wpływ na moc znamionową generatora (ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) powinna zostać potwierdzona przez producenta danego urządzenia, względnie inną osobę uprawnioną, wraz ze wskazaniem aktualnej wartości tej mocy (również na tabliczce znamionowej danego urządzenia).

W konsekwencji należy podkreślić, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii nie jest w szczególności:

  • moc turbiny wiatrowej – w przypadku instalacji wykorzystujących energię wiatru,
  • moc inwerterów (falowników) – w przypadku instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego,
  • moc silnika spalinowego – w przypadku instalacji spalających paliwa w postaci ciekłej lub gazowej,
  • moc turbiny wodnej,
  • moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
  • moc osiągalna, maksymalna moc osiągalna, moc netto, moc osiągalna netto, moc użyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu) lub generatora.

Należy zwrócić szczególną uwagę na skutki nieprawidłowego określenia przez wytwórcę mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii w systemie aukcyjnym, w ramach którego moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii determinuje „koszyk aukcyjny” do którego może przystąpić dany wytwórca eksploatujący określoną instalację, cenę referencyjną, a także wpływa na stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji.

URE podaje przykłady, które mają przybliżyć istotę analizowanego zagadnienia i ułatwić jego zrozumienie. Poniżej przedstawiamy jeden z nich.

Przykład 1

Wytwórca dokonuje modernizacji turbiny wiatrowej o dotychczasowej mocy 1,8 MW, w której zainstalowano generator o mocy znamionowej 2,0 MW. Modernizacja polega na zamontowaniu wydajniejszych urządzeń służących do przekazania mocy na wał generatora. W wyniku modernizacji moc turbiny wzrosła i wynosi obecnie 1,9 MW. Nie dokonano jednak żadnej ingerencji w generator (fizycznej ani w oprogramowaniu definiującym parametry jego pracy). W analizowanym przypadku przeprowadzone zmiany optymalizacyjne nie miały wpływu na moc zainstalowaną elektryczną instalacji (moc znamionową generatora), która przed, jak i po modernizacji wynosi 2,0 MW.

Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki