Z danych URE wynika, że jedynie 9,2% odbiorców w grupie gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę, według stanu na koniec czerwca 2016 r.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii ma obowiązek równego traktowania użytkowników, umożliwiając nam przyłączenie do sieci, a także zmianę sprzedawcy energii przez wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Klient może wypowiedzieć umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo dostarcza mu energię bez ponoszenia żadnych kosztów czy odszkodowań. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca po miesiącu, w którym oświadczenie o jej wypowiedzeniu dotarło do przedsiębiorcy, lub w terminie późniejszym wskazanym przez odbiorcę.

Mamy prawo do:

 • Swobodnego, samodzielnego wyboru i bezpłatnej zmiany sprzedawcy.
 • Uczciwych praktyk handlowych – przedsiębiorca nie ma prawa do nieuczciwych, wprowadzających w błąd metod reklamowych, zwalczających konkurencję.
 • Informacji dotyczących:
  • warunków umowy,
  • ceny energii elektrycznej,
  • rzeczywistego zużycia i kosztów energii w poszczególnych przedziałach czasowych danych taryf.
 •  Umowy, która zawiera:
  • nazwę i adres sprzedawcy energii,
  • sposób pozyskiwania informacji na temat aktualnych cen,
  • okres obowiązywania umowy oraz warunki jej przedłużenia, rozwiązania,
  • ustalenia dotyczące rekompensat, gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.
 • Otrzymywania odpowiedniego zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia jakichkolwiek zmian do umowy.
 • Rozwiązania umowy w terminie zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami.

Pamiętajmy o tym, że nie zmieniamy operatora energii, ale jej sprzedawcę na naszym terenie, jeżeli oferta jest atrakcyjniejsza. Dodatkowo mamy prawo powrotu do swojego pierwszego sprzedawcy (tzw. sprzedawca z urzędu), nawet jeśli kilkakrotnie dokonywaliśmy zmiany.

Chcę zmienić sprzedawcę energii. Co należy zrobić?

KROK 1

Dokonujemy wyboru nowego sprzedawcy energii i podpisujemy z nim umowę sprzedaży, pamiętając o tym, co powinna ona zawierać oraz o czym powinniśmy zostać poinformowani. Żeby zagwarantować ciągłość sprzedaży – dostaw energii elektrycznej – nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia starej umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Podpisujemy dwie umowy: umowę sprzedaży oraz umowę o świadczeniu usług dystrybucji, ale możemy zapytać sprzedawcę o zawarcie umowy kompleksowej tzw. dwa w jednym.

KROK 2

Wypowiadamy dotychczasową umowę sprzedaży, rozwiązujemy poprzednią umowę. W przypadku pierwszej zmiany jest to zazwyczaj umowa kompleksowa (warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji).

KROK 2

Wypowiadamy dotychczasową umowę sprzedaży, rozwiązujemy poprzednią umowę. W przypadku pierwszej zmiany jest to zazwyczaj umowa kompleksowa (warunki sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji).

KROK 3

Podpisujemy umowę o świadczeniu usług dystrybucji. Chyba, że wcześniej zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Umowa o świadczeniu usług dystrybucji wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej z pierwszym sprzedawcą energii. Istotną informacją jest fakt, że umowę o świadczeniu usług dystrybucji możemy zawrzeć na czas nieokreślony, dzięki czemu nie jest konieczne jej wypowiadanie i ponowne zawieranie przy ewentualnych, kolejnych zmianach sprzedawców energii.

KROK 4

Informujemy operatora systemu dystrybucyjnego działającego na naszym terenie o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą energii. Zgłoszenia tej informacji dokonujemy, wykorzystując formularz zgłoszeniowy, udostępniony przez operatora, np. na stronie internetowej.

KROK 5

Dostosowujemy układy pomiarowo-rozliczeniowe liczników (ewentualnie). W zależności od wybranej oferty oraz wielkości zużycia energii, zmiana sprzedawcy energii może wymagać od nas zadbania o dostosowanie wskazań liczników. Koszty dostosowania układu pomiarowego ponosi właściciel całego układu, czyli operator systemu dystrybucyjnego.

KROK 6

Ostatnim etapem jest dokonanie odczytu z licznika i końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą. Odczytu nie powinniśmy dokonać później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zmiany sprzedawcy, opóźnienie dotyczy liczników bez transmisji danych. Stan licznika przypadający na dzień zmiany sprzedawcy energii operator przekazuje zarówno dotychczasowemu jak i nowemu sprzedawcy, na tej podstawie dokonuje się rozliczenia końcowego.

Opracowanie: Krystyna Grudzińska, KN OZE „GRZAŁA”

Źródło: GLOBEnergia 3/2015


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus

i czytaj więcej ciekawych treści w swoim telefonie!

AppStore

GooglePlay