Jak walczyć z ubóstwem energetycznym? Powstał Bank Dobrych Praktyk dla gmin


Ministerstwo Klimatu i Środowisko opracowało Bank Dobrych Praktyk dla gmin, aby mogły skutecznie wspierać odbiorcę wrażliwego i redukować ubóstwo energetyczne.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wielokrotnie informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło opracowywanie przepisów służących ochronie tzw. odbiorcy wrażliwego na podwyżki cen energii. W lutym 2021 roku powołano w MKiŚ specjalny zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się 16 kwietnia ubiegłego roku. Zespół pełni rolę forum wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli administracji centralnej, samorządów terytorialnych, środowiska naukowego, a także organizacji pozarządowych, w tym branżowych czy konsumenckich. W wyniku prac zespołu zostanie przygotowany projekt ustawy dot. tzw. dodatków energetycznych (UC106), które będą stanowić odpowiedź na potrzebę realnej, finansowej pomocy odbiorcom wrażliwym.

Jak wskazuje resort, w Polsce problem ubóstwa energetycznego dotyka ok. 10 procent gospodarstw domowych. Narażone na nie osoby w gospodarstwach domowych często stają przed dramatycznym wyborem między zapłaceniem rachunków za energię elektryczną, a zaspokojeniem innych podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencje ubóstwa energetycznego nie ograniczają się wyłącznie do osób nim dotkniętych. Spalanie niskiej jakości paliw lub śmieci ze względu na sytuację majątkową powoduje pogorszenie jakości powietrza, którym oddychamy wszyscy.

Bank Dobry Praktyk

Zespół przygotował Bank Dobrych Praktyk skierowany do gmin. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że eksperci dokonali przeglądu oraz zestawienia narzędzi i mechanizmów pomocnych w ograniczaniu ubóstwa energetycznego – tych już dostępnych oraz nowych, wartych wprowadzenia do polityki publicznej, instrumentów i programów. W opracowaniu opisane są działania realizowane przez władze Miasta Krakowa oraz gminy Skawina (woj. małopolskie). Ponadto, zebrano również propozycje koniecznych zmian, usprawniających ich działanie.

Zespół miał również znaczący wkład w pracach dotyczących dodatku osłonowego oraz związanych z nim rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, które stanowiły element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wprowadzonej w celu obniżenia wzrostu cen energii elektrycznej, paliw gazowych i żywności.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, efekty działań zespołu przekładają się także na dostosowanie polskiego prawa energetycznego do unijnej dyrektywy 2019/944, która zobowiązuje nas do wprowadzenia skutecznych rozwiązań opracowanych specjalnie dla odbiorców wrażliwych i redukcji ubóstwa energetycznego. Jak wskazuje resort, ubóstwo energetyczne w obliczu sytuacji rosnących cen nośników energii oraz trudnej sytuacji geopolitycznej Europy, z pewnością w najbliższym czasie nie straci na aktualności.

W tym kontekście zwraca uwagę, że w 2022 roku weszły przepisy wprowadzające możliwości niefinansowego wsparcia odbiorców wrażliwych. Jest to m.in. zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu oraz osobom z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającą wentylacji mechanicznej, w przypadku, gdy posiadają oni zaległości w płatnościach za energię elektryczną w miesiącach zimowych.

Nowe regulacje przewidują także możliwość zwrócenia się przez odbiorcę wrażliwego do sprzedawcy energii elektrycznej lub paliw gazowych z wnioskiem o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności, np. zastosowanie odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie czy też odstąpienie od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również