Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.

Udział energii z OZE, źródło: GUS

Jak można zaobserwować na powyższym zestawieniu, w niektórych działach niewiele zostało do ustalonych 15%. Wyniki zaniża nam udział energii z OZE w transporcie, który docelowo ma wynieść co najmniej 10%.

Warto dodać, że wyniki nie zawierają jeszcze podsumowania 2019 roku, które mogłoby podnieść niektóre wyniki. Niemniej jednak udział OZE w 2018 roku był mniejszy niż w poprzednich latach. Dla porównania, największy udział OZE w energii końcowej był w2015 roku, po czym spadł, osiągając najniższy poziom w 2017 roku.

Jak zmieniał się udział na przestrzeni lat?

Największy udział OZE osiągnęliśmy w 2015 roku, po czym udział nieco spadł.W 2018 roku osiągnęliśmy udział o 0,01 punkta procentowego więcej niż w 2016 roku. Dane za 2019 rok, które mogłyby być kluczowe dla oceny czy cel uda się osiągnąć – jeszcze nie są dostępne.

Udział energii końcowej z OZE, źródło: GUS

Zarówno udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie jak i elektroenergetyce, zbliża się do 15%, jednak wyniki zaniża transport. Co więcej, udział OZE w transporcie nie rośnie stabilnie przez lata. W 2018 roku osiągnęliśmy jedynie 5,63% przy wymaganych 10% w 2020 roku.

Udział OZE w transporcie, źródło: GUS

Produkcja energii – z jakich nośników?

Największy udział w produkcji ciepła z OZE w 2018 roku stanowiły biopaliwa stałe. Przeszło 90% ciepła wyprodukowanego z OZE pochodziło z biopaliw stałych.

W kwestii energii elektrycznej jest nieco inaczej. Prawie 60% energii elektrycznej zostało wyprodukowane z wiatru, 25% z biopaliw stałych i około 9% z energii wody.

Czy wypełnimy cel OZE?

Jeszcze nie znamy zestawienia za 2019 rok, które może być znaczące w odpowiedzi na to pytanie. Wedle dostępnych danych – mamy dużo pracy!

Źródło: GUS

Redakcja GLOBEnergia