Jak zmieni się sposób rozliczania prosumentów? – nowe rozporządzenie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Do konsultacji publicznych zostały skierowane trzy rozporządzenia Ministerstwa Klimatu, m. in. rozporządzenie w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej

Z punktu widzenia prosumenta istotne jest to, w jaki sposób zmieni się sposób ich rozliczania. Przedstawiamy trzy najbardziej istotne kwestie, które poruszono w propozycji rozporządzenia.

Bilansowanie międzyfazowe będzie liczone w sumach godzinowych

Do tej pory bilansowanie międzyfazowe liczone było różnie przez różnych operatorów. Jedni robili to w sposób bardziej korzystny dla prosumentów, czyli na poziomie licznika w czasie rzeczywistym, a inni na serwerach opierając się o sumy bilansowe z licznika. Teraz zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, bilansowanie międzyfazowe będzie liczone w sumach godzinowych. Jak miałoby to działać?

Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien rejestrować odrębnie ilość energii elektrycznej, która w ciągu danej godziny fizycznie została wprowadzona i pobrana z sieci elektroenergetycznej. Następnie, układ obliczy ilość energii wprowadzonej sumując energię wprowadzoną na wszystkich fazach w ciągu danej godziny oraz sumując energię pobraną w ciągu tej godziny na wszystkich fazach.

Od sumy energii pobranej w ciągu godziny zostanie odjęta suma energii wprowadzonej w ciągu tej samej godziny. W ten sposób jedynie wynik tego działania będzie traktowany na potrzeby rozliczeń w zależności od wyniku jako energia wprowadzona lub pobrana.

Reszta energii zostanie potraktowana jako autokonsumpcja, która nie podlega systemowi opustów czy opłatom.

Dodatkowo, nie będą miały znaczenia różnice w zakresie ilości energii pobranej lub wprowadzonej fizycznie na poszczególnych fazach, gdyż ilość tej energii będzie sumowana do ogólnej ilości energii wprowadzonej i pobranej w ciągu danej godziny i w ten sposób bilansowana.

Instalacja jednofazowa a trójfazowa

Do tej pory bilansowaniem międzyfazowym były objęte jedynie instalacje trójfazowe.

W przypadku instalacji jednofazowych, jeżeli instalacja została podłączona do jednej z 3 faz, która w momencie produkcji energii ze słońca nie była obciążona (energia nie była z niej pobierana na cele zasilania odbiorników) to wyprodukowana energia była oddawana do sieci, natomiast kolejną fazą, która w danym momencie nie była obciążona - pobierana z sieci.

Wówczas licznik osobno zliczał produkcję oraz pobór energii, a prosument w takiej sytuacji straciłby odpowiednio 20 lub 30% energii.

W nowym rozporządzeniu została doprecyzowana techniczna kwestia bilansowania w sytuacji, gdy instalacja odnawialnego źródła energii jest jednofazowa, natomiast instalacja elektryczna jest trójfazowa.

W takim wypadku, energia wprowadzona przez instalację odnawialnego źródła energii na jednej fazie będzie zaliczana na poczet sumy energii wprowadzonej na wszystkich fazach i rozliczana zgodnie ze wzorem. Instalacja jednofazowa odnawialnego źródła energii będzie więc traktowana w sposób identyczny jak trójfazowa instalacja OZE.

Kolejność taryf

Istotną zmianą w rozporządzeniu jest również to, że energia będzie odbierana w pierwszej kolejności w strefie taryfy w której została wprowadzona.

Rozporządzenie szczegółowo określa sposób dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej z uwzględnieniem rodzaju taryfy stosowanej przez prosumenta energii odnawialnej.

Zgodnie z nowymi zapisami, w przypadku gdy prosument posiada taryfę wielostrefową, energia wprowadzona przez niego do sieci dystrybucyjnej jest rozliczana w pierwszej kolejności z energią pobraną w tej samej strefie czasowej. Jeżeli po rozliczeniu w pewnych strefach czasowych powstaną nadwyżki ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w stosunku do ilości energii pobranej, to zostaną one uwzględnione w bilansowaniu pozostałych stref czasowych.

W przypadku taryf, które obejmują więcej niż dwie strefy czasowe, występujące nadwyżki uwzględnione zostanę w strefach od strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej zawartej w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączona jest mikroinstalacja, do strefy z najniższym poziomem tego składnika.

Obecnie projekt rozporządzenia jest w fazie konsultacji publicznych, co oznacza, że branża może zgłaszać uwagi na jego temat.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Zobacz również