Jedną z niekwestionowanych zalet instalacji fotowoltaicznych jest zapewnienie, że wpłynie ona na obniżenie rachunków za energię. Obecnie dostępny prosumencki system rozliczania z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gwarantuje zwolnienie z opłat za energię pobieraną z sieci energetycznej przy jednoczesnym wprowadzaniu do niej nadwyżki produkcji. Wiele osób rozważających montaż takiej instalacji zastanawia się, czy kwoty na rachunkach będą zdecydowanie niższe od tych, które płacili wcześniej? Próbując rozwiać wątpliwości przyszłych prosumentów, pokażemy na przykładzie, jakiej wysokości rachunki płacą Ci, którzy prosumentami już są.

Rachunek za prąd po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej

Pierwszą zauważalną zmianą na fakturze za energię po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej jest brak tabeli z prognozą sprzedaży. Pojawiają się natomiast dwie nowe tabele:

  • tabela z danymi dotyczącymi odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz sumą pobranej i wprowadzonej do sieci energii,
  • tabela ze szczegółowymi danymi o energii wprowadzonej oraz odebranej w systemie.

Podany przykład dotyczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,72 kWp oraz pierwszego miesiąca użytkowania instalacji w taryfie G12.

Koszty, jakie ponosi prosument, są kosztami stałymi. Związane są one z opłatą handlową oraz świadczeniem usług dystrybucji. Wszystkie składowe wyszczególnione są w tabelach na fakturze.


Energia czynna – tutaj podawana z podziałem na strefy – ilość energii pobranej w danych porach.
Opłata handlowa – związana z obsługą klienta.

*Składnik stały stawki sieciowej – opłata stała za świadczone usługi dystrybucji.

Stawka opłaty przejściowej – opłata za świadczenie usług dystrybucji, zależna od rocznego zużycia energii (dla grupy taryfowej G).
Stawka jakościowa oraz Składnik zmienny stawki sieciowej – dwie opłaty związane z przesyłaniem energii. Obie wartości zależne są od ilości zużytej energii.
Stawka opłaty abonamentowej – wynika z obsługi polegającej na odczytywaniu wskazań układu pomiarowo-obliczeniowego i jego kontroli; zróżnicowana ze względu na długość okresu rozliczeniowego.

Z punktu widzenia prosumenta ważna jest również tabela zawierająca zestawienie ilości energii pobranej oraz oddanej do sieci.

Kolumna 1 przedstawia ilość energii pobranej z sieci, kolumna 2 – energię wprowadzoną do sieci. Prosumenta interesuje liczba z kolumny 5, w której podana jest wartość energii wprowadzonej do sieci, ale po uwzględnieniu współczynnika ilościowego wynikającego z systemu opustów.


Różnica między wartościami w dwóch ostatnich kolumnach informuje, jaka część energii zmagazynowana jest w sieci energetycznej i pozostaje do wykorzystania w ciągu kolejnych 365 dni.

Podsumowując – rachunek po zamontowaniu fotowoltaiki wynosi 18,34 zł. Porównując z poprzednimi rachunkami ok. 230 zł/miesiąc, jest to oszczędność rzędu 83%. Gwarantuje to dość szybki okres zwrotu, a co za tym idzie – taka instalacja szybko zacznie generować zyski. Fotowoltaika to rzeczywiście dobry wybór na obniżenie rachunków.

/Opracowała Klaudia Czop/

Solgen

Twój Prąd ze Słońca