Jakie błędy popełnili dostawcy biomasy we wnioskach o świadectwa pochodzenia?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

drewno

Analiza przekazanych dotychczas Prezesowi URE dokumentów w sprawie wydania świadectw pochodzenia energii z biomasy ukazuje liczne błędy zawarte w złożonych przez przedsiębiorców wnioskach, co nie wpływa korzystnie na szybkość prowadzonych postępowań.

Informacja  o  stanie  toczących  się  postępowań  administracyjnych  w  sprawie wydania świadectw pochodzenia dla jednostek spalających biomasę W  wyniku  wstępnej  analizy  wyjaśnień  i  dokumentów  dotychczas  przekazanych Prezesowi  URE  przez  wytwórców  energii  elektrycznej  i  dostawców  paliw  –  biomasy pochodzenia  leśnego,  w  ramach  prowadzonych  postępowań  administracyjnych  w sprawie wydania świadectw pochodzenia, przedstawiam, co następuję. Na wstępie należy stwierdzić, że przekazane dotychczas, za pośrednictwem wytwórców energii  elektrycznej,  dokumenty  pochodzące  od  dostawców  paliw  -  jak  się  wydaje  -  nie zostały zweryfikowane przez samych wytwórców, co dodatkowo nie przyczynia się do szybkiego zakończenie prowadzonych postępowań.  Tego  rodzaju  tryb  działania  nie  powinien  być  stosowany  przez  profesjonalne podmioty  gospodarcze,  prowadzące  działalność  gospodarczą  na  podstawie  koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Co więcej, należy wskazać, że  tylko 1 podmiot wdrożył system zachowania należytej staranności  w  celu  kontroli  pochodzenia  dostaw  (choć  nie  do  końca wyczerpujący odpowiednio dostosowane wymagania np. normy PN-EN 15234-1:2011 Biopaliwa stałe –  Zapewnienie  jakości  paliwa),  zaś  kilku  wytwórców  dopiero  przygotowuje  się  do  wdrożenia  takiego  systemu.  Pozostałe  podmioty  nie  podjęły  żadnych  działań  w tym kierunku, co należy uznać za wysoce niepokojące.

biomasa

Dodatkowo  poniżej  przedstawiam  najczęstsze  błędy  pojawiające  się  w  przedłożonej Prezesowi URE dokumentacji, uniemożliwiające pozytywne rozstrzygniecie ww. spraw:

1)  brak  podpisów  osób  upoważnionych  do  reprezentowania  danych  podmiotów  pod przekazanymi oświadczeniami i załącznikami do oświadczeń;
2)  przekazywanie faktur  VAT zakupu paliw, w przypadkach  w których dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie pochodzenia paliwa;
3)  brak  zestawienia  dostawców  dostarczających  biomasę  w  danym  okresie  do utworzonej przez Koncesjonariusza spółki celowej zajmującej się dostarczaniem paliwa do jednostki wytwórczej;
4)  brak  dokumentów  potwierdzających  pochodzenie  sortymentu drewna/materiału drzewnego, w tym także zapasów paliwa zużytego w okresie wskazanym we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia;
5)  przekazywanie, jako dokumentów potwierdzających pochodzenia, wyłącznie umów na  wycinkę  drzew,  co  nie  wskazuje  jednoznacznie,  że  do  jednostki  wytwórczej  nie zostało dostarczone drewno pełnowartościowe;   
6)  brak  integralnych  części  oświadczeń  (zestawień  faktur  VAT  +  dokumentów potwierdzających  pochodzenie,  tj.  dokumentów  wywozowych,  karty  przekazania odpadów, oświadczeń wytwórców paliwa, itp.);
7)  brak  wersji  elektronicznej  ww.  integralnych  części  oświadczeń  zamieszczonych na  płycie  CD  (zestawienie  faktur  w  formacie  Excel  oraz  skany  dokumentów potwierdzających pochodzenie);
8)  wypełnianie nieprawidłowych oświadczeń (dostawca paliwa wypełnia oświadczenie przygotowane dla wytwórcy paliwa – biomasy pochodzenia leśnego – pierwszego podmiotu wprowadzającego materiał drzewny na rynek Polski);
9)  wypełnianie  oświadczenia  ww.  wytwórcy  paliwa  przez  podmioty  celowo rozdrabniające drewno;
10) wypełnianie  oświadczeń  (najczęściej  dot.  wytwórcy  paliwa)  przez  osoby  nie  upoważnione  do  reprezentowania  danego  podmiotu,  którego  dotyczy
oświadczenie  –  dostawca  paliwa  wypełniał  i  podpisywał  się  pod oświadczeniami wytwórcy paliwa;  
11) w  oświadczeniach  wskazano  okres  wytwarzania/dostawy  paliwa  jako  „grudzień 2013 r.”;
12) brak  załączonej  do  oświadczenia  wytwórcy  paliwa  informacji  na  temat wytwarzanych  produktów  i  procesu  produkcyjnego,  z  którego  powstają pozostałości, przekazywane na cele energetyczne;
13) oświadczenie  zawiera  informacje  niezgodne  z  załączonymi  do  tego  oświadczenia dokumentami  potwierdzającymi  pochodzenie  (tj.  na  oświadczeniu  wskazano, że  źródło  pochodzenia  dokumentuje  zestawienie  faktur  VAT  oraz  dokumenty wywozowe,  podczas  gdy  przekazano  inne  dokumenty  mające  
potwierdzić pochodzenie, np. umowę na pielęgnacyjne prześwietlenie koron drzew);
14) oświadczenie wytwórcy paliwa zawiera informacje o załączeniu  wielu załączników (np.  14)  dotyczących  wytwarzanych  produktów  i  procesu  produkcyjnego,  podczas gdy nie załączono żadnego lub tylko 1;
15) wolumen  dostawy  wynikający  z  zestawienia  faktur  VAT  nie  jest  identyczny  z  wolumenem  wykazanym  w  uprzednio  złożonym  załączniku  Nr  1  do wniosku  o wydanie świadectw pochodzenia;
16) przygotowanie ciągu dostaw w sposób odmienny od wytycznych Prezesa URE (bez dodatkowego  opisu  nie  można  ustalić,  czy  jest  prawidłowy  i  czy dokumentuje pochodzenie danego sortymentu drewna/materiału drzewnego);
17) w ciągu dostaw wolumen dostaw kolejnych dostawców (pośredników) jest większy od wolumenu  wskazanego  przez  pierwszy  podmiot  wprowadzający drewno/materiał drzewny na rynek w ramach jednej „ścieżki” w łańcuchu dostaw;
18) w  ciągu  dostaw  wolumen  dostaw  dla  użytkownika  końcowego  jest  większy niż suma poszczególnych „ścieżek” w łańcuchu dostaw;
19) w ciągu dostaw wskazywane są różne jednostki miar, bez zamieszczania stosownego komentarza dot. metody przeliczenia;
20) w ciągu dostaw nie został wskazany kraj pochodzenia;
21) karty  przekazania  odpadów  nie  zostały  wystawione  przez  wytwórcę  odpadu - pierwszego podmiotu wprowadzającego materiał drzewny na rynek Polski;
22) dokumenty pochodzące od organów lub instytucji z kraju pochodzenia i dotyczące paliwa  dostarczonego  na  teren  Polski  zawierają  normy  (dotyczące drewna pełnowartościowego), które funkcjonują wyłącznie w polskim porządku prawnym – np. organ  wskazuje,  że  zrębka  drzewna  sprzedawana  przez  firmę X nie  pochodzi z  drewna  pełnowartościowego,  tj.  drewna  spełniającego  wymagania  jakościowe określone w normach dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3;
23) materiał  drzewny  dostarczony  do  przedsiębiorstw  energetycznych  zawiera substancje/frakcje/dodatki,  które  nie  wskazują  na  spełnienie  wymagań określonych w definicji biomasy;
24) przedkładanie dokumentacji pozyskanej od dostawców paliw, którzy w swych wyjaśnieniach  sami  jednoznacznie  wskazują,  iż  w  wyznaczonym  terminie nie udało się im zgromadzić wszystkich wymaganych dokumentów;Wobec  powyższego  w  najbliższych  dniach  Prezes  URE  skieruje  do  przedsiębiorstw energetycznych  ponowne  wezwania,  celem  udokumentowania  przez  podmioty wnioskujące  o  wydanie  świadectwa  pochodzenia  określonego  sortymentu drewna/materiału drzewnego.  
spalanie drewna
Przypominam,  w  iż  w  aktualnym  stanie  prawnym  nie  istnieje  w  przepisach  ustawy  – Prawo energetyczne podstawa prawna (tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych, czy ustawy  z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia), która pozwalałaby – w świetle istotnych wątpliwości  –  oprzeć  pozytywne  rozstrzygniecie  w  przedmiocie  wydania  świadectw pochodzenia wyłącznie na oświadczeniach przedsiębiorstw energetycznych, względnie ich dostawców składanych pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Jednocześnie informuję, że Prezes URE planuje przeprowadzenie we wrześniu br. cyklu spotkań  z  przedsiębiorstwami  energetycznymi,  wytwórcami  i dostawcami  paliw  – biomasy  pochodzenia  leśnego,  celem  ujednolicenia  przekazywanej  dokumentacji oraz  omówienia  ewentualnych  wątpliwości  dotyczących  wypełniania  przykładowych oświadczeń i zestawień faktur VAT zamieszczonych na stronie internetowej URE, które nie  zostały  dotychczas  wyjaśnione  w  ramach  licznych  konsultacji  telefonicznych. Zainteresowane  przygotowaniem  takich  spotkań  organizacje  branżowe,  proszone są  o  nadesłanie  zgłoszeń  wraz  z  planowaną  liczbą  uczestników  na  adres  e-mail: leszek.wodzynski@ure.gov.pl.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki