Koncesja i wpis do rejestru

Po wygaśnięciu wsparcia produkcji elektrycznej w instalacjach OZE przedsiębiorcy zazwyczaj planują kontynuację swojej działalności gospodarczej. Prezes URE przypomina, że muszą w dalszym ciągu posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności albo wpis do rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z polskim prawem, każda działalność gospodarcza (poza działalnością w mikroinstalacji) polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii podlega koncesjonowaniu lub wymaga wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

URE wskazuje, że w przypadku niektórych przedsiębiorców, którzy korzystali z systemu wsparcia np. w postaci tzw. świadectw pochodzenia, piętnastoletni okres przysługującego im wsparcia zakończył się w 2020 r. Przedsiębiorcy, których Prawo energetyczne zobowiązuje do posiadania koncesji, powinni złożyć wniosek do Prezesa URE o jej przedłużenie lub względnie o nową koncesję).

Przedsiębiorcy, którzy zostali wyłączeni z ustawowego obowiązku posiadania koncesji powinni posiadać aktualny wpis w rejestrze działalności regulowanej. Przedsiębiorcy produkujący energię w małych instalacjach OZE, muszą dokonać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, prowadzonego przez Prezesa URE. Z kolei przedsiębiorcy generujący energię elektryczną wyłącznie z biogazu rolniczego w innych instalacjach niż mikroinstalacje oraz wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii powinni mieć wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz rejestru wytwórców biopłynów, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kara ograniczenia wolności lub grzywna

Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji lub wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Kiedy koncesja nie jest potrzebna?

Jeśli przedsiębiorca chce prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej to musi uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Nie potrzebuje jej jednak, jeśli chce wytwarzać energię elektryczną:
– w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW – niezaliczanej do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji,

– biogazu rolniczego,

– wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji,

– wyłącznie z biopłynów,

– w małej instalacji – czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym  niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW,

– w mikroinstalacji – czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Źródło: URE/Biznes.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia