W przypadku Wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji (tzw. instalacje „istniejące”) – należy przekazać informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – którą należy przekazać do Prezesa URE w terminie 30 dni od dnia jej wytworzenia po raz pierwszy.
Uczestnik aukcji, który złożył deklarację o przystąpieniu do aukcji i którego oferta wygrała aukcję, zobowiązany jest do rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE w ramach aukcyjnego systemu wsparcia nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie aukcji, tj. najpóźniej w dniu 1 lutego 2017 r.

W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, czyli w tzw. instalacjach „nowych”, należy podać m.in. informację o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy instalacji OZE, którą należy przekazać Prezesowi URE w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego tj. do 30 stycznia 2017 r. W myśl przepisów, uczestnik aukcji, którego instalacja OZE powstanie po dniu przeprowadzenia aukcji i którego oferta wygrała aukcję, obowiązany jest do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, w terminie 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania
słonecznegow terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.

URE zwraca uwagę, że istotnym jest, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej
w systemie aukcyjnym, a więc objętej wsparciem, uwarunkowane jest obowiązującymi przepisami prawa, w tym w określonych przypadkach regulacjami dotyczącymi obowiązku uzyskania koncesji Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach OZE czy wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa URE.

Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z zapisami ustawy OZE, wytwórcy, którzy w wyznaczonych terminach nie przekazują informacji Prezesowi URE lub podają informacje nieprawdziwe, podlegają karze 10 000 zł.

Z pełną treścią informacji można zapoznać się tutaj.

Opracowano na podstawie: Urząd Regulacji Energetyki