Dnia 17 czerwca 2016 r. do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu wpłynęły uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że jego celem miało być usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, których wejście w życie ma nastąpić z dniem 1 lipca 2016 r. W piśmie zwrócono jednak uwagę, że zarówno Ustawa o odnawialnych źródłach energii, jak i jej nowelizacja stanowią regulację obszerną i skomplikowaną, której stosowanie już z tych względów może wiązać się z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, a treść projektu wykracza poza wyjaśnienie możliwych wątpliwości.

W sumie zgłoszono 6 uwag, wśród których zwraca się uwagę m.in. na proponowane w projekcie definicje pojęć makro- i mikrolastra energii, które miałyby by „cywilnoprawnym porozumieniem”, co jest pojęciem niejasnym i niestosowanym w prawie cywilnym. Jeżeli zamiarem ustawodawcy było wskazanie, że chodzi o umowę prawa cywilnego, należało posłużyć się tym pojęciem. Jeżeli natomiast wspomniane porozumienie ma mieć inny charakter i skutki, powinny być one uregulowane w projekcie.

Proponuje się sformułowanie regulacji dotyczącej rozliczeń ilości energii przez prosumenta w prostszy sposób, jako że regulacja ta ma być adresowana m.in, do osób zamierzających wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Mogłoby polegać to na stwierdzeniu, że osoba, która zgodnie z ustawą wprowadziła energię elektryczną do sieci, może następnie w określonym czasie pobrać określoną ilość energii z sieci bez opłat lub z obniżoną opłatą. Pojęcie opustu nie zostało w projekcie zdefiniowane, należy więc przyjąć, że zgodnie z ogólnym znaczeniem językowym oznacza ono zniżkę ceny kupna.

Na koniec zwraca się uwagę na nadużywanie w treści projektu pojęć opartych na zapożyczeniach z języków obcych, m.in. „prosument”, „mikroklaster”, „makroklaster”, co ma znaczenie nie tylko estetyczne i językowe, ale wpływa negatywnie na czytelność przepisów ustawy.

Źródło: sejm.gov.pl