Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii rośnie. W III kwartale 2019 r, zauważalne było konsekwentnie większe zainteresowanie pompami ciepła, głównie powietrznymi. Widać zwiększenie zainteresowania fotowoltaiką jako technologią pozyskiwania energii słonecznej na cele prosumenckie w tym zasilanie urządzeń grzewczych w energie elektryczną w układach hybrydowych, ale także stricte na cele grzewcze. W podsumowaniu III kwartału, OZE wychodzi na plus.

Grupy produktowe

Z pewnymi wyjątkami, sprzedaż grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych w III kwartale przebiegła pozytywnie. Jak wypadły poszczególne grupy produktowe?

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne

W III kwartale 2019 roku widać było dalszy wzrost zainteresowania nowoczesnymi
zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne kotły grzewcze przepływowe. Dotyczy to także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych.
W III kwartale 2019 roku pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży które ogólnie można szacować na prawie 35-40%.

Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych, gdzie wzrosty zarówno w skali kwartalnej wyniosły prawie 80% a w niektórych grupach nawet w niektórych pozycjach nawet prawie dwu i pół krotność. Ustabilizowała się w III kwartale sytuacja w w pompach do ciepłej wody użytkowej gdzie wzrosty były na poziomie prawie 30% podobnie do poprzedniego kwartału. Pompy gruntowe w III kwartale 2019 roku odnotowały niewielki 2-5% wzrost. Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE, czego efekty było widać np. na ekspozycjach firmowych podczas targów ISH 2019 oraz w różnych regulacjach na poziomie UE oraz w Polsce.

Pompy ciepła są również poważnie brane pod uwagę jako jedno z alternatywnych źródeł ciepła w sieciach ciepłowniczych dzięki czemu w przyszłości miałaby nastąpić dekarbonizacja tej formy zaopatrzenia w ciepło. Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi lub kolektorami słonecznymi, oraz PV jako źródłem zasilania.
W wypadku kotłów elektrycznych jest dalszy wzrost zainteresowania ta technologią z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji. Dynamika sprzedaży się utrzymała z poziomu poprzednich kwartałów, z pewną tendencją wzrostową na poziomie 15% w porównaniu do III kwartału 2018 roku.

Kotły gazowe

W przypadku gazowych kotłów wiszących wzrost w III kwartale 2019 roku był na poziomie ok. 12% po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku było to ok. 13%. Można powiedzieć, że rynek gazowych kotłów grzewczych się ustabilizował. Kolejny kwartał z rzędu widoczny jest znaczny spadek sprzedaży kotłów konwencjonalnych, co wskazuje na to, że rynek wymian tych kotłów zaczął się kurczyć a inwestorzy wolą zainwestować tam gdzie jest to możliwe w wymianę całej instalacji spalinowej zamiast pozostawać przy starej technologii grzania. W przypadku kotłów konwencjonalnych sprzedaż w tym okresie spadła w stosunku do poprzedniego roku aż o ok. 43%.

Klienci przed podjęciem decyzji porównują komponenty, parametry techniczne oraz dostępne w urządzeniu funkcje. Sprawia to że rynek kotłów kondensacyjnych rozwija się bardzo dynamicznie.

Kolektory słoneczne

W III kwartale 2019 roku, w grupie kolektorów słonecznych nastąpił dość znaczny spadek sprzedaży tego typu instalacji który wyniósł ok. 40%, niemniej jednak sprzedaż w liczbach bezwzględnych była w dalszym ciągu bardzo wysoka. Pamiętajmy że w ostatnich kwartałach wzrosty sprzedaż kolektorów słonecznych przekraczały 200%.

Taki wynik może świadczyć o wysyceniu się rynku projektów przetargowych na tego typu instalacje. Sprzedawały się w ogromnej części kolektory płaskie, a w grupie kolektorów próżniowych nastąpił w III kwartale nastąpił spadek na poziomie ok. 70%. Taki w wynik jest konsekwencją struktury rynku w tej grupie produktowej, opartej na realizacji inwestycji opartych o przetargi ogłoszone w 2017 i 2018 roku.

Programy i przetargi na instalacje kolektorów słonecznych odbywają się często w gminach lub ich sąsiedztwie, które już miały jakieś doświadczenia z tego typu instalacjami i są efektem dobrej opinii użytkowników instalacji pozyskujących ciepło z energii słonecznej. Coraz więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych służy także do celów grzewczych obok tradycyjnego już przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W dalszym ciągu jednak brakuje kompleksowej strategii wsparcia rozwoju tego segmentu rynku. Pomimo pewnych pozytywnych symptomów w handlu detalicznym, w dalszym ciągu brakuje zaplecza w tym segmencie dystrybucji który gwarantowałby stabilność rynku przynajmniej w pewnym zakresie.

W przeciwieństwie do pomp ciepła i kotłów na biomasę brakuje całkowicie działań promocyjnych i informacyjnych wspierających te technologie jako całkowicie bezemisyjną , o znikomych kosztach eksploatacyjnych. Należy jednak pamiętać, ze o efektywności tego typu instalacji decydują jej warunki lokalizacyjne. Tymczasem od dłuższego czasu, brakuje edukacji co do możliwości jakie daje instalacja kolektorów słonecznych i warunkach brzegowych kiedy dzięki niej można uzyskać darmowe ciepło. Obecnie wydaje się że nawet decydenci zapomnieli o cieple pozyskiwanym z energii słonecznej jako o jednym z podstawowych źródeł energii odnawialnej w ogrzewnictwie.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych