Wczesnym popołudniem w miniony czwartek doszło do zaprószenia ognia na dachu urzędu miasta w Raciborzu. Przyczyną pożaru były prawdopodobnie prowadzone tam prace montażowe, których celem był montaż instalacji fotowoltaicznej. Jak wynika z analiz firmy brokerskiej EIB, działania budowlano-remontowe są częstą przyczyną pożarów w budynkach. Co więcej, dane gromadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w zeszłym roku przypuszczalną przyczyną pożarów w 1 119 przypadkach była nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych. To 3 pożary dziennie na terenie całej Polski z tego powodu. W związku z tym wszelkie działania remontowo-budowlane powinny być zabezpieczone odpowiednim ubezpieczeniem.

Specjaliści radzą, aby przy inwestycji budowlanej każdego rodzaju, nawet niewielkich remontów, zakupić odpowiednie dodatkowe ubezpieczenie. Inwestorzy powinni pamiętać, że standardowe polisy majątkowe od nieprzewidzianych zdarzeń i działania żywiołów nie obejmują swoim zakresem ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlano-montażowych. Należy jednak mieć na uwadze, że odpowiednią polisą powinien jednak zabezpieczyć się nie tylko inwestor, ale również wykonawca. W ich przypadku zaleca się zakup ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę, że większość wykonawców robót montażowo-remontowych to małe i średnie przedsiębiorstwa oraz fakt, że znaczna część firm z branży budowlanej działa na granicy płynności finansowej, zakup polisy chroniącej ich przed tego typu roszczeniami powinien być standardem.

Jakie ubezpieczenie powinien kupić zlecający remont?

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, niezależnie od skali i rodzaju prowadzonych działań powinny być zabezpieczone specjalistyczną umową ubezpieczenia. Ubezpieczyciele nie uwzględniają ich w standardowych polisach zabezpieczających majątek od ognia i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Wynika to z tego, że ryzyko wystąpienia szkód w tym przypadku jest znacznie wyższe od codziennej eksploatacji obiektu. Warunki dodatkowego ubezpieczenia są zawsze ustalane odrębnie dla każdej inwestycji. Dostosowywane są do specyfiki prac.

Odrębnym ubezpieczeniem, którego zakup inwestorzy także powinni rozważyć, jest polisa od szkód środowiskowych. W wyniku wypadków na budowie może bowiem dojść do wycieku różnych szkodliwych substancji jak np. płyny eksploatacyjne czy produkty ropopochodne. Klasyczne polisy OC mogą pokryć jedynie roszczenia osób trzecich płynące z tego tytułu. Specjalistyczne polisa środowiskowa pokrywa także m.in. koszty działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed szkody wynikające z decyzji WIOŚ.

Co zabezpiecza OC wykonawcy robót?

O zakup dodatkowego zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń powinien jednak zadbać również wykonawca. Nawet jeżeli polisa inwestora będzie w stanie pokryć straty, to ubezpieczyciel może zwrócić się do wykonawcy o rekompensatę wypłaconych odszkodowań, jeśli okaże się, że do incydentu doszło z jego winy.

Montaż paneli fotowoltaicznych, jaki miał miejsce w Raciborzu, nie powinien stanowić dużego zagrożenia dla obiektu. Jednak z mojego wieloletniego doświadczenia w branży PV wynika, że wszelkie roboty montażowe są obarczone ryzykiem wypadku i pożaru. Należy pamiętać, że prąd, który krąży w instalacji PV, ma napięcie 1 000 V, a panele są cały czas aktywne. W związku z tym trzeba bardzo dbać o odpowiednie zabezpieczenie wszystkich elementów, żeby nie dopuścić do spięcia – zauważa Jakub Nabagło, prezes firmy ElektroSłoneczni.pl, specjalizującej się w montażu instalacji fotowoltaicznych.

Częstą przyczyną pożarów jest jakość wykorzystywanych podzespołów, np. złączek. W przypadku kontraktów przetargowych, gdzie liczy się zazwyczaj cena, może dojść do sytuacji, że wykorzystywane są złączki niskiej jakości, zatem ryzyko spięcia znacząco rośnie. Kolejnym newralgicznym elementem montażu instalacji jest zabezpieczanie okablowania koszulkami termoizolacyjnymi. Są one opalane, żeby nabrały odpowiednich właściwości. Zatem trzeba uważać, żeby nie skierować ognia w stronę łatwopalnych elementów, np. poszycia dachu. Jak widać ryzyko zaprószenia ognia przy montażu paneli PV, jest duże.

OC wykonawcy robót swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone inwestorowi lub osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty pomocy prawnej – wynagrodzenie prawników, biegłych, koszty sądowe i inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego. Ubezpieczenie to można także rozszerzyć o skutki działań podwykonawców.

Dlatego posiadanie dodatkowej ochrony przez wykonawcę, jest niezwykle istotne. W przeciwnym wypadku będzie on zmuszony do pokrycia strat i wszelkich kosztów ewentualnych postępowań sądowych z własnej kieszeni, a biorąc pod uwagę sytuację finansową firm z branży budowlanej, takie zdarzenie może doprowadzić nawet do upadłości wykonawcy.

Źródło: EIB SA

Redakcja GLOBEnergia