5 lipca 2018 r. Sejm przegłosował ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Paliwa dla gospodarstw domowych koniecznie ze świadectwem jakości

Nowe regulacje wyznaczają standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym. Chodzi o kotłownie w budynkach mieszkalnych, szkołach czy szpitalach, czyli takich, które wykorzystują dane paliwa np. do podgrzewania wody, ogrzewania mieszkań lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW . Jeżeli wspomniane paliwa będą przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych to jego sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości.

Świadectwo jakości paliwa stałego, musi być przekazywane nabywcy. Będzie zawierał wszystkie parametry jakościowe, wskazane w rozporządzeniu ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Dzięki temu kupujący ma uzyskać rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu.

Wysokie kary za obrót paliwem złej jakości

Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł. Chodzi o niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym. Badania jakości paliw stałych będą prowadzone w akredytowanych laboratoriach, a za pobieranie próbek odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa.

Koszty kontroli będzie ponosił Skarb Państwa.

Kontrole będą, ale tylko na składach

Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Ustawa nie wprowadza takiego wymogu kontrolowania w miejscu ich spalania. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych, czyli w miejscach, w których można je kupić. Koszty kontroli w całości będzie ponosił Skarb Państwa.

Jednocześnie w rządzie trwają prace nad przygotowaniem działań osłonowych, które zostaną skierowane do najmniej zamożnych obywateli korzystających dotychczas z paliw najgorszej jakości.

Na szczegóły dalej czekamy…

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie będzie możliwe zakończenie prac na rozporządzeniami w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, wzoru świadectwa jakości. W ten sposób cały pakiet rozwiązań prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Energii wejdzie w życie.

Ustawa jest, ale do norm  jakości węgla droga daleka – komentuje na Twitterze Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego i odpowiadając na kolejne doniesienia, że ustawa, bez odpowiedniego rozporządzenia ME nic nie da.

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia