W podsumowaniu przedstawiono informacje na temat podjętych działań, takich jak likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, termomodernizacja budynków, inwestycje w OZE, rozbudowa ścieżek rowerowych. Raport powstał na podstawie otrzymanych rocznych sprawozdań.

Jakość powietrza poprawia się

Jak czytamy w raporcie, z roku na rok jakość powietrza w Małopolsce się poprawia. Wskazują na to dane ze stacji monitoringu jakości powietrza. Jest to wynik licznych inwestycji podjętych w gminach woj. małopolskiego – wskazuje Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Pomiary jakości powietrza wykonane w 2020 roku wskazują na poprawę jakości powietrza w województwie małopolskim. Mimo faktu, że dalej we wszystkich strefach województwa występują przekroczenia stężeń zanieczyszczeń, odnotowano obniżenie się wartości stężeń, zwłaszcza jeśli chodzi o poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Likwidacja pieców i kotłów węglowych

W 2020 roku na terenie Małopolski dokonano likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe łącznie w 10 207 budynkach/lokalach, w tym w 68 w Krakowie i 10 139 w gminach poza Krakowem. Dla porównania w 2019 roku zlikwidowano łącznie 15 004 kotłów, z czego 4 186 w Krakowie i 10 818 poza Krakowem.

Źródło: Małopolska.pl

We wrześniu 2019 roku w Krakowie wszedł w życie zakaz spalania paliw stałych w instalacjach, w związku z czym większość kotłów na paliwo stałe zostało wymienionych przed tym okresem. Oznacza to, że podczas gdy liczba wymian kotłów w Krakowie z oczywistych względów spada, w pozostałych gminach Małopolski liczba wymian utrzymuje się na stałym poziomie.

Na terenie województwa małopolskiego przeprowadzono 7 048 termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz zrealizowano 10 191 inwestycji w OZE. Podkreślić należy, że stanowi to kilkukrotny wzrost względem lat poprzednich. Ilość termomodernizacji wzrosła 5-krotnie, podczas gdy ilość instalacji OZE wzrosła 10-krotnie względem roku poprzedniego.

Urynowicz powiedział, że władze samorządowe odnotowują liczne inwestycje w OZE. Z pewnością pomocne w tym względzie są dofinansowania z programu Czyste Powietrze, który promuje ekologiczne źródła ciepła takie jak pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

Kontrole

Większość gmin województwa podjęło liczne kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów przez mieszkańców. W 2020 roku przeprowadzono łącznie 16,7 tys. kontroli, podczas których wykryto 992 przypadków nieprzestrzegania przepisów uchwały oraz 833 przypadków spalania odpadów, co stanowi 10 proc. wszystkich kontroli. Nałożono mandaty w łącznej wysokości 138,6 tys. zł, a 268 spraw skierowano do sądu.

Działania gmin

Jedną z najważniejszych funkcji wspierających mieszkańców pełnią Ekodoradcy zatrudnieni w gminach. W 2020 roku na terenie województwa działało ich łącznie 104. Dodatkowo spośród wszystkich 182 gmin według stanu na koniec 2020 roku 88 miało utworzone punkty obsługi programu Czyste Powietrze. Liczba ich stopniowo będzie wzrastać ze względu na wprowadzone zapisy w Programie Ochrony Powietrza obligujące do utworzenia takich punktów. Zgodnie z Programem od 2021 roku rekomenduje się przeznaczenie w ramach budżetu gminy co najmniej 1 proc. dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in. zatrudnienie Ekodoradców oraz uruchomienie i obsługę punktów obsługi programu Czyste Powietrze. Z uzyskanych informacji wynika, że w 2020 roku 99 gmin przeznaczyło na ochronę powietrza powyżej 0.5 proc. środków własnych, w tym 68 gmin powyżej 1 proc,

Transport

W 2020 roku na terenie województwa zakupiono łącznie 33 niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. W Małopolsce przybyło łącznie ponad 270 km nowych dróg rowerowych, a 59 gmin przeprowadziło kampanie promujące wykorzystanie zrównoważonych form transportu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Redakcja GLOBEnergia