Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wczoraj trafił pod Komitet Stały Rady Ministrów datowany jest na 30 kwietnia 2019.

Przedstawione zmiany doprecyzowują przepisy ustawy OZE w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje czy procedury przetargowe zgodne z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE. Przyjęcie zaproponowanych przepisów ma spowodować usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach ustawy OZE.

Aukcje 2019 – nowe zasady

Nowela poświęca dużo uwagi zasadom przeprowadza aukcji OZE – reguluje pewne zapisy oraz terminy realizacji przedsięwzięć oraz dopuszcza m.in. jednokrotną aktualizację oferty, która wygrała aukcję. Poza tym, w zakresie aukcji, treść nowelizacji umożliwi przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 roku, ponieważ podaje maksymalne ilości i wartości energii z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019r.

Realizacja aukcji w bieżącym roku kalendarzowym zakładająca przyrost nowych mocy wytwórczych w wymiarze sumarycznym 3 414 MW różnych rodzajów OZE (z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji PV), pozwoli uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 9,176 TWh.

Zaproponowane zmiany mają zlikwidować wątpliwości interpretacyjne wynikające z procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji. Ma ona również rozwiązać problem zbyt krótkiego okresu obowiązywania umów przyłączeniowych, determinujących krąg podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji, a tym samym ryzyko braku zaistnienia warunków konkurencyjności we wszystkich koszykach aukcyjnych.

Ochrona przeciwpożarowa – ustalenia dla instalacji PV o mocy 10-50 kW

Zmiany dotyczą również najmniejszych systemów bazujących na OZE, które wynikają z obowiązującego Prawa Budowlanego. Otóż nowelizacja nakłada obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Projektodawca stoi na stanowisku, iż wprowadzenie jakichkolwiek nowych rozwiązań w kwestii ochrony przeciwpożarowej dla mikroinstalacji PV należałoby odsunąć do czasu przeprowadzenia szczegółowej analizy jak ww. problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE.

Powyższe w pełni koresponduje z treścią projektu ustawy z dnia 8 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507), w którym wykreślony został zapis dotyczący obowiązku sporządzania i uzgadniania projektu budowlanego dla urządzeń (mikroinstalacji) fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego4) oraz z uwagami zgłoszonymi przez Ministerstwo Energii do ww. projektu nowelizacji

Opłata OZE – 0 PLN

Na rachunkach za energię elektryczną, odbiorcy nadal będą widzieć pozycje składową w postaci Opłaty OZE. W 2019, podobnie jak i w 2018, poziom tej opłaty ustalany przez Prezesa URE utrzymuje się na poziomie 0 PLN.

Co istotne, w perspektywie cen osiągniętych na aukcjach OZE w 2018 roku oraz średniej rocznej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku ogłaszanej przez Prezesa URE (194,30 zł/MWh.3)) obciążenie dla odbiorów końcowych z tytułu opłaty OZE będzie utrzymywało tendencję spadkową w nadchodzących latach.


Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych ustaw znajduje się TUTAJ


Na nowelizację zmieniającą zasady funkcjonowania mikroinstalacji i rozszerzającą profil prosumenta będziemy musieli więc jeszcze zaczekać.

Redakcja GLOBEnergia