Jesteś w sporze z zakładem energetycznym? Zgłoś się do koordynatora ds. negocjacji

Dziś odbiorca energii, gazu, a nawet prosument (jako odbiorca prądu) może dochodzić swoich praw drogą sądową, ale ma także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów z zakładem energetycznym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał w 2017 roku koordynatora ds. negocjacji. Od 1 grudnia br. Izabela Dąbrowska-Antoniak będzie kierowała zespołem pracującym na rzecz pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Instytucję Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE wprowadziła ustawa z 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Pierwszy Koordynator został powołany przez Prezesa URE w 2017 roku. Choć jest powoływany na 4 lata i działa on przy Prezesie URE, to zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, sprawozdania ze swojej działalności przedkłada Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich ma na celu rozwiązanie konfliktu między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikającego z zawartej z konsumentem umowy i stanowi alternatywę dla ewentualnego wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym. Warto podkreślić, że pozasądowe rozwiązywanie sporów (Alternative Dispute Resolution, ADR) opiera się na dobrej woli i chęci porozumienia, dlatego wymaga zgody obu stron.

- Instytucja koordynatora daje konsumentom dodatkową, pozasądową i polubowną możliwość rozwiązywania sporów z zakładami energetycznymi – wskazuje prezes URE, Rafał Gawin.

W sprawie sporu możemy zgłosić się do Koordynatora, który poprowadzi postępowanie w sprawie sporu zaistniałego między wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Kiedy możemy się udać do niego z pomocą? W przypadku konfliktu związanego z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji OZE, ale także w tematach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz usług przesyłania i dystrybucji ciepła. Możemy poprosić o pomoc także w przypadku wątpliwości wobec usług sprzedaży lub umów kompleksowych.

Koordynator wszczyna postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem.

- Przedsiębiorstwa energetyczne oraz odbiorcy paliw i energii nie są równorzędnymi uczestnikami rynku głównie z uwagi na asymetrię informacji. Tylko odpowiednio poinformowany, świadomy swoich praw i obowiązków odbiorca może w pełni i bezpiecznie korzystać z oferty rynkowej oraz skutecznie dbać o swoje interesy. Ma to szczególne znaczenie w dobie przemian jakim podlega sektor energii w związku z transformacją klimatyczno- energetyczną – mówi Rafał Gawin, prezes URE. 

Prezes URE powołał nowego Koordynatora ds. negocjacji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 1 grudnia br. powołał Izabelę Dąbrowską-Antoniak na stanowisko Koordynatora ds. negocjacji. Nowa Koordynator została wybrana w konkurencyjnym naborze, który Prezes URE ogłosił i przeprowadził we wrześniu i październiku br., w związku z upływem kadencji poprzedniego Koordynatora.

Izabela Dąbrowska-Antoniak jest z wykształcenia prawnikiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie działając na rzecz ochrony słabszych uczestników rynku: od udzielania porad prawnych, prowadzenia mediacji i reprezentowania konsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny. Przez 10 lat była związana z Federacją Konsumentów, a od 2015 roku pracowała w Biurze Rzecznika Finansowego.

Koordynator ma dużo pracy

Z usług koordynatora ds. negocjacji korzysta coraz więcej odbiorców energii lub gazu. Jak informuje URE, w 2020 roku do Koordynatora wpłynęło 345 spraw, z czego 212 spełniało kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na jego podstawie postępowania. Ponad 88 proc. (188 z 212) wniosków dotyczyło rynku energii elektrycznej, a niespełna 12 proc. (24 z 212) paliw gazowych.

W przypadku obydwu rynków najczęściej powtarzającym się przedmiotem sporu były kwestie dotyczące rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym lub wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy.

Źródło: URE

Zobacz również