Komisja Europejska wskazała transformację energetyczną, jako jako jeden z głównych filarów strategii ożywienia gospodarki Unii Europejskiej po COVID-19. Informacja została przekazana w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zaktualizowanych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz planu na rzecz odbudowy.

Plan odbudowy

Zidentyfikowane przez KE obszary w ramach planu odbudowy wpisują się w plany Polski dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, obejmującą, zwiększenia znaczenia sektora odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej, szczególnie energii wiatrowej i słonecznej oraz wsparcie inwestycji w infrastrukturę sieciową zwiększenie udziału OZE, rozwoju technologii, wsparcia dla infrastruktury gazowej i wytwarzania gazu, jako paliwa przejściowego.

Większe fundusze

Jak powiedział Minister Kurtyka, propozycja KE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polski, zwiększając czterokrotnie rozmiar funduszu sprawiedliwej transformacji. Resort z zadowoleniem odnotowuje, że KE planuje dalsze wzmocnienie finansowe wszystkich filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, co oznacza dodatkowe 6 mld euro dla polskich regionów węglowych, które będą się transformować, żeby tworzyć nowe miejsca pracy.

Według Michała Kurtyki, kwoty przedstawione przez KE niewątpliwie będą wsparciem w kontynuacji transformacji energetycznej Polski.

Plan odbudowy przedstawiony przez Komisję Europejską zakłada wykorzystanie nowego narzędzia Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz wzmocnionego budżetu długoterminowego na lata 2021-2027. W sumie finansowy potencjał budżetu UE na kolejne lata zostanie zwiększony o 1,85 bln euro.

Jak powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, plan odbudowy zmienia to ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, w szansę, nie tylko przez wsparcie odbudowy, lecz również przez inwestowanie w przyszłość. Europejski Zielony Ład oraz cyfryzacja przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, podniesienia odporności społeczeństwa i poprawy stanu środowiska. To decydujący moment dla Europy, a gotowość do działania musi sprostać wyzwaniom, na które ambitną odpowiedzią jest Next Generation EU.

Środki pozyskane dla Next Generation EU zostaną zainwestowane w trzy filary:

  • Wsparcie dla państw członkowskich dzięki inwestycjom i reformom, w tym m.in.:

-nowy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 560 mld euro, który zapewni wsparcie finansowe na inwestycje i reformy, w tym te dotyczące transformacji ekologicznej i cyfrowej. Instrument będzie zawierał zapewniający dotacje fundusz obejmujący do 310 mld euro i będzie w stanie udostępnić do 250 mld euro w postaci pożyczek.

-wniosek w sprawie wzmocnienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji kwotą 40 mld euro, aby pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu

  • Pobudzanie gospodarki UE poprzez zachęcanie do inwestycji prywatnych, w tym m.in.:

– nowy Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych włączony do programu InvestEU – w celu wygenerowania inwestycji w wysokości do 150 mld euro w zwiększanie odporności sektorów strategicznych, przede wszystkim tych związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową

  • Wyciągnięcie wniosków z kryzysu, w tym m.in.:

-kwota 94,4 mld euro na program „Horyzont Europa”, który zostanie wzmocniony, aby sfinansować niezbędne badania w dziedzinie zdrowia, odporności oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Podstawa do do dalszych negocjacji

Jak powiedział Michał Kurtyka – Minister Klimatu, Polska zyskała dobrą podstawę do dalszych negocjacji, które powinny teraz przyspieszyć tak, aby zaplanowane środki były dostępne jak najszybciej. Minister zaznaczył, że realizacja projektów transformacyjnych o prowzrostowym charakterze nie jest możliwa bez zapewnienia ambitnych ram finansowych. Działania inwestycyjne na rzecz transformacji klimatycznej mają duży potencjał do pobudzenia gospodarki, a transformacja energetyczna pozostaje głównym priorytetem Polski przy utrzymaniu zobowiązań klimatycznych.

Źródła: Ministerstwo Klimatu, ec.europa.eu

Redakcja GLOBEnergia