W związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa energetycznego Urząd Regulacji przypomina odbiorcom przemysłowym o konieczności składania odpowiednich dokumentów. Poniżej znajduje się praktyczne kalendarium odbiorcy przemysłowego:

Aby dowiedzieć się kim jest odbiorca przemysłowy kliknij TUTAJ

KALENDARIUM odbiorcy przemysłowego:


11 września 2013 r.   
– wejście w życie ustawy zmieniającej ilość energii elektrycznej zakupionej od tego dnia przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek stanowi podstawę realizacji za rok 2013 z obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.


25 września 2013 r.
– 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej
  upływa termin do złożenia pierwszego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy – Prawo energetyczne, które uprawnia do skorzystania z możliwości realizacji za 2013 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne w sposób wskazany w ustawie zmieniającej.


8 października 2013 r.
– 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej
  Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 25 września 2013 r. złożyli oświadczenie o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy – Prawo energetyczne tj. wykaz odbiorców zobowiązanych do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne.


31 marca
– każdego roku
  – upływa termin realizacji obowiązku za rok poprzedni (tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej).


31 maja
– roku następującego po roku realizacji obowiązku
  upływa coroczny termin do złożenia:

•    informacji o wysokości wykonanego obowiązku oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
•    oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy – Prawo energetyczne.


30 listopada
– roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku
 
 upływa coroczny termin do złożenia informacji i oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy – Prawo energetyczne, uprawniającego do skorzystania z możliwości realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne w sposób wskazany w ustawie zmieniającej.


31 grudnia
– roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku
  upływa coroczny termin do ogłoszenia przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy – Prawo energetyczne.


Źródło: URE