Karta Energetyczna została podpisana!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Traktat Karty Energetycznej jest obecnie jedyną prawnie wiążącą umową międzynarodową o zasięgu globalnym, która w pełni reguluje kwestie energetyczne. Ustanawia ona ramy dla współpracy międzynarodowej między krajami Eurazji, w szczególności w celu rozwijania ich potencjału energetycznego, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dla UE oraz poprawy klimatu inwestycyjnego w obszarze energetyki w państwach – sygnatariuszach Traktatu. 

 
Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki, 20 maja 2015 r.  w Hadze podczas sesji plenarnej Konferencji Ministrów ds. Energii Międzynarodowa Karta Energetyczna została podpisana.
Międzynarodową Kartę Energetyczną podpisali wysokiej rangi przedstawiciele kilkudziesięciu państw, w tym Chiny, Stany Zjednoczone, Iran, Nigeria, Meksyk, Japonia, Korea Południowa i Turkmenistan oraz Unia Europejska.
 
"Międzynarodowa Karta Energetyczna to nie tylko wyznacznik zmieniającej się globalnej architektury w sektorze energii, ale również narzędzie do dalszej promocji zasad funkcjonowania sektora, w szczególności w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie" – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha podczas sesji plenarnej Konferencji Ministrów ds. Energii.
 
Odbywające się w dniach 20-21 maja 2015 r. posiedzenie ministerialne w Hadze jest ostatnim etapem realizacji tzw. „Procesu Warszawskiego”, który zainicjowany został podczas posiedzenia Konferencji Karty Energetycznej w Warszawie w listopadzie 2012 r. Konferencja Karty Energetycznej, będąca najwyższym organem decyzyjnym w procesie Karty Energetycznej, zadecydowała wówczas o aktualizacji Europejskiej Karty Energetycznej z 1991 r. i zastąpieniu jej nową deklaracją polityczną, która w sposób wymierny odzwierciedlałaby zmiany w funkcjonowaniu globalnego rynku energii.
 
Międzynarodowa Karta Energetyczna podkreśla wagę współpracy w obszarze energii pomiędzy państwami odwołując się do najważniejszych zasad ujętych w Traktacie Karty Energetycznej, tj. wolności handlu, tranzytu, potrzeby poprawy klimatu inwestycyjnego w sektorze energii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Szczególny nacisk położony został na kwestie dostępu do energii, poprawy bezpieczeństwa energetycznego, stosowania zasady niedyskryminacji wobec inwestorów, walki z ubóstwem energetycznym, efektywnego wykorzystania surowców energetycznych. Nowa Karta podkreśla wagę wymiany doświadczeń i wzmacniania współpracy w kontekście zarówno globalnym, jak i regionalnym.
 
TKE skupia się na 5 najważniejszych zagadnieniach:
ochronie i promocji międzynarodowych inwestycji
wolnym handlu materiałami energetycznymi, produktami, sprzętem energetycznym, bazując na zasadach WTO
wolnym tranzycie energii przez gazociągi i inne sieci połączeń
zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawa efektywności energetycznej
stworzeniu mechanizmu wyjaśniania sporów na linii Państwo – Państwo i Państwo – Inwestor
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki