Wykorzystanie przestarzałych źródeł ciepła na terenie Metropolii Krakowskiej doprowadza do katastrofalnego stanu powietrza. Zakaz palenia węglem i drewnem w samym Krakowie na niewiele się w tym wszystkim zdaje. W związku z tym, mieszkańcy gmin ościennych Krakowa złożyli dziś wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

Kto apeluje?

O wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – klęski SMOG oraz o podjęcie działań eliminujących skutki oddziaływania klęski żywiołowej na zdrowie i życie mieszkańców Miasta Krakowa, narażonych na działanie napływających mas ciężko zanieczyszczonego powietrza z gmin sąsiednich, apelują Mieszkańcy Gminy Czernichów, Gminy Niepołomice, Gminy Skawina, Gminy Wieliczka oraz Gminy Zabierzów.

Większość z nas przyzwyczaiła się już do smog i traktuje je wręcz jako zjawisko naturalne. Choćby z tego względu, uznanie smogu za klęskę żywiołową może się wydawać nieco naciągane, a on faktycznie nią jest. Według definicji na którą powołują się apelujący, klęska żywiołowa to ekstremalne zjawisko naturalne, powodujące znaczne szkody na terenie objętym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. To także zjawisko, które powoduje wysokie straty w gospodarce człowieka, może zmienić stan przyrody i powodować zagrożenie życia ludzkiego. Tym właśnie jest smog.

O jakie działania apelują mieszkańcy?

Mieszkańcy gmin, powołując się na Konstytucję, apelują o postępowanie zgodnie z zapisami ustawy o stanie klęski żywiołowej. Oczekują pomocy i ochrony mieszkańców z obszaru występowania klęski SMOGU, przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem​.

Apelujący oczekują, by władze Krakowa i gmin ościennych, natychmiastowo uruchomiły instrumenty administracyjne i prawne, służące do niezwłocznego ograniczenia emisji pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu z palenisk domowych gmin ościennych Krakowa. Proszą o niezwłoczne uruchomienie skutecznych kanałów ostrzegania mieszkańców, szczególnie osób wykluczonych cyfrowo, przed destrukcyjnym oddziaływaniem SMOGU na ich zdrowie i życie oraz niezwłoczne uruchomienie skutecznych kontroli spalania odpadów (w tym odpadów węglowych) oraz niedozwolonych paliw na terenie gmin ościennych Krakowa.

Apelujący nalegają, aby pilnie uruchomić w placówkach służby zdrowia dodatkowe punktów przyjęć pacjenty z objawami chorobowymi, powstałymi lub spotęgowanymi przez katastrofalny stan powietrza, ze względu na nasiloną liczbę takich przypadków w trakcie występowania klęski SMOGU oraz o skoordynowanie aktywnych działań służb, inspekcji i straży.

Mieszkańcy podanych wyżej gmin złożyli dziś wniosek do Wojewody Małopolskiego i Marszałka Małopolski. Czy apel przyniesie skutek?

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy

Redakcja GLOBEnergia