Realizując politykę Państwa i województwa pomorskiego w zakresie redukcji uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii, gmina Kępice podjęła szereg działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 do atmosfer i osiągnięcia wymiernych oszczędności ciepła i kosztów ogrzewania.

Ze względu na to, że gmina ma sprzyjające warunki do produkcji biomasy (duża lesistość, powyżej 60% oraz powiększający się areał nieużytkowanych gruntów ornych) zdecydowano o realizacji projektu „Uciepłownienie Miasta Kępice” poprzez modernizację kotłowni w Kępicach i Biesowicach oraz wymianę ciepłociągów tradycyjnych na rury preizolowane.

Biomasa to głównie pozostałości i odpady z terenów leśnych i przerobu drewna. Niektóre jej formy są jednak celem, a nie efektem ubocznym produkcji. Specjalnie po to, by pozyskiwać biomasę, zaczęto w gminie uprawiać wierzbę energetyczną, która charakteryzuje się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi. Spalanie biomasy uważa się za korzystniejsze dla środowiska naturalnego niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest dużo niższa.  Dodatkowo nie występuje tu problem utylizacji popiołu, jako że tworzy on wartościowy nawóz.

Biomasa uzyskiwana jest także z drewna wierzby sadzonej na plantacjach. Wierzba sadzona według określonych zasad na gorszych, niewykorzystanych glebach po osiągnięciu optymalnego wzrostu zostanie wycięta i rozdrobniona rębakiem na zrębki. Cykl ten powinien być ciągły, jedne plantacje są zakładane, inne w fazie wzrostu i pielęgnacji, a jeszcze inne wycinane. Zapewnia to ciągłość dostępu do źródła paliwa dla kotłowni. Ponieważ odbiór tego surowca odbywałby się w terminach nie zawsze zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem przez kotłownię, niezbędny jest odpowiedni plac i magazyn służące do przechowywania zapasów zrębków i trocin.

Opis projektu

Pierwsze na Pomorzu Gdańskim ciepłownie na biomasę w Kępicach (2001) i Biesowicach (2004) powstały jako kontynuacja polityki zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Kępice. Zadanie zostało przeprowadzone w ramach wieloletniej inwestycji „Uciepłownienie Miasta Kępice” i obejmowało prace wykonane w dwóch etapach:

  • wymiana ciepłociągów tradycyjnych na rury preizolowane i modernizacja kotłowni w Kępicach (1994–2001),
  • modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. do poszczególnych budynków oraz modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą w Biesowicach (2004–2005).

Kotłownia w Biesowicach po modernizacji

Ocena projekt i perspektywy rozwoju

Gmina zyskała wiele korzyści w wyniku realizacji projektu. Utworzono ok. 35 nowych miejsc pracy w związku z produkcją biomasy dla kotłowni. Grupę korzyści, bardzo ważnych dla środowiska naturalnego, stanowią efekty ekologiczne związane głównie z obniżaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszeniem zrzutu ścieków.

Rozpoczęto także realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych i użyteczności publicznej w Gminie Kępice”, która zostanie zakończona w 2013 r. Zadanie dotyczy budynków Szkoły Podstawowej w Kępicach, Zespołu Szkół w Biesowicach, budynku przedszkola i budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach. 

 

Fot. 3. Kotłownia w Biesowicach po modernizacji.

W rezultacie wykonanych prac nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach oświatowych o 2872 GJ/rok i budynku UM o 485 GJ/rok, co odpowiada 932 MWh/rok. Spowoduje to oszczędności w zużyciu paliwa o 130 Mg rocznie w postaci trocin i zrębków oraz 35 m3 gazu.

W gminie Kępice istnieje również możliwość wykorzystania energii słonecznej. (…)
  

Marian Wolański, dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej Kępice
Andrzej Gwoździak, inspektor Urzędu Miejskiego Kępice

 


Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2010

kępice