Kiedy przekroczymy granicę miliona mikroinstalacji? Kolejny owocny miesiąc dla prosumentów OZE

W lutym przybyło ponad 44,5 tys. nowych prosumentów, których łączna liczba przekroczyła granicę 930 tysięcy – wynika z danych Polskiego Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), stowarzyszenia zrzeszającego operatorów systemów dystrybucyjnych oraz przesyłu energii elektrycznej. Kiedy osiągniemy barierę miliona prosumentów? Przedstawiamy szacunki. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

bilansowanie międzyfazowe

Dynamiczny przyrost liczby prosumentów jest efektem taniejącej technologii, programów dotacyjnych oraz korzystnych systemów rozliczenia wyprodukowanej energii - systemem opustów. Na koniec lutego 2022 roku w Polsce było dokładnie 931 916 prosumentów. Na poniższej grafice przedstawiono dynamikę przyrostu mikroinstalacji OZE od II kwartału 2017 roku. Znaczne przyspieszenie montaży  odnotowano po 2020 roku. 

Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD, Źródło: PTPIREE

Towarzystwo zwraca uwagę, że od 2019 roku obserwujemy dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD. Liczba ta od początku 2019 roku do końca 2021 roku uległa blisko 16-krotnemu wzrostowi (o 1475 proc.), przy jednoczesnym blisko 18-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

W trudnej sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem, Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej w 2020 oraz 2021 roku przyłączyli do swoich sieci blisko 7-krotnie więcej mikroinstalacji niż w roku 2019 oraz ponad 5-krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich.

Moc zainstalowana w energetyce prosumenckiej

Jak wynika z danych PTPIREE, łączna moc mikroinstalacji prosumenckich osiągnęła 6 714,4 MW, co obrazuje poniższy wykres. Obecnie segment energetyki prosumenckiej stanowi główny filar fotowoltaiki w Polsce. 

Źródło: PTPIREE

W latach 2020-21 przyłączono mikroinstalacje o mocy 6-krotnie większej niż wynosiła łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W ubiegłym roku utrzymał się stały trend dynamicznego przyrostu liczby przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, co widoczne jest na powyższych wykresach. W samym tylko 2021 roku przyłączono ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW.

Milion w kwietniu 

PTPIREE szacuje, że poziom miliona prosumentów osiągniemy już w kwietniu 2022 roku. W lutym 2022 roku przyłączono do sieci ponad 44,5 tysiąca nowych mikroinstalacji o mocy blisko 364 MW. 

Kwartalne i miesięczne przyrosty mikroinstalacji OZE, Źródło: PTPIREE

- Dla zobrazowania obecnej dynamiki, tylko w okresie stycznia i lutego 2022 roku ilość przyłączonych mikroinstalacji była większa o blisko 14 tysięcy od łącznej ilości przyłączonych mikroinstalacji w całym I kwartale 2021 roku. Przy utrzymaniu się obecnej dynamiki przyłączeń, na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok 10 GW, a w kwietniu 2022 roku liczba mikroinstalacji przekroczy 1 milion - wyjaśnia organizacja. 

Z szacunkami dotyczącymi utrzymania się obecnego tempa inwestycji eskperci są jednak ostrożni. Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, wyjaśnił w jednym z odcinków naszego wideobloga, że nie spodziewałby się tak dużych przyrostów mikroinstalacji OZE w kolejnych miesiącach ze względu na zmianę systemu rozliczeń prosumentów.

Źródło: PTPiRE/PSE/własne

Zobacz również