Kluczowe zapisy dla falowników fotowoltaicznych weszły w życie!

Wraz z początkiem maja weszły w życie długo zapowiadane, kluczowe przepisy dla falowników fotowoltaicznych związane z certyfikacją! Co się zmieniło?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 27 kwietnia 2021 r. deklaracja zgodności producenta stosowana przy zgłoszeniu instalacji wytwórczej, miała zostać zastąpiona tzw. certyfikatem sprzętu wydanym przez uprawniony podmiot certyfikujący. Okazało się jednak, że na kilka tygodni przed zakończeniem okresu przejściowego żaden z producentów falowników nie posiadał certyfikatu, który byłby w pełni zgodny z wymogami. W związku z tym, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), czyli stowarzyszenie zrzeszające operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej wprowadzające przepisy, zdecydowało się na wdrożenie ich w trzech etapach.

Trzy etapy dla certyfikacji falowników

Do dnia 31 lipca 2021 roku obowiązywał pierwszy etap procedury, w którym istniała możliwość stosowania deklaracji zgodności na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Etap drugi, czyli okres od 1 sierpnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, dopuszczał możliwość stosowania w miejsce certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG (ang. Network Codes Requirements for Generators) oraz wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG. Drugi etap zakończył się 30.04.2022 r., a więc od kilku dni obowiązuje już etap trzeci procedury - co się zmieniło?

Wchodzi w życie trzeci etap!

Od 1 maja 2022 roku obowiązuje wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz wymogów z rozporządzenia KE 2016/631.

Jak czytamy na stronie PTPiREE, certyfikaty powinny być wydawane na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Falowniki pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Na stronie PTPIREE można znaleźć wykaz urządzeń, a dokładniej falowników, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez OSD w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Wykaz podlega ciągłej aktualizacji, w zależności od uzyskania pozytywnej weryfikacji przez kolejne urządzenia. Urządzenia, dla których zostały wydane certyfikaty z przejściowym terminem ważności do 30 kwietnia 2022 r. zostaną usunięte z wykazu.

Co się zmienia?

Po zakończeniu wszystkich okresów przejściowych, obowiązek przedłożenia certyfikatu do właściwego operatora jest już wymagany od 1 maja 2022 roku. Certyfikaty muszą dostarczyć właściciele zakładu wytwarzania energii elektrycznej, w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgłoszony certyfikat jest rejestrowany przez operatora sieci, później trafia do bazy danych certyfikatów, która jest prowadzona przez PTPIREE. Jeżeli po 27 kwietnia falownik wchodzący w skład instalacji fotowoltaicznej nie będzie posiadał certyfikatu na zgodność modułu wytwarzania energii z wymaganiami NC RfG, nie będzie mógł być wykorzystany w instalacji.

Zobacz również