Kocioł gazowy vs. pompa ciepła – prognoza kosztów ogrzewania 2023

Zarówno posiadacze pomp ciepła jak i ogrzewający swoje domy kotłami gazowymi dowiedzieli się z jakimi kosztami ogrzewania przyjdzie im zmierzyć się od stycznia 2023 r. W redakcji GLOBENERGIA porównujemy roczne koszty ogrzewania kotłem gazowym z rocznymi kosztami ogrzewania pompą ciepła. Które źródło ogrzewania prezentuje się lepiej?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa ma spowodować, że ceny gazu i usług dystrybucji dla odbiorców nie wzrosną w przyszłym roku w porównaniu do stawek z 2022 roku.

Zamrożenie cen gazu

25 listopada rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada, że w 2023 roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Założenia projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Źródło: Kancelaria Premiera

Zgodnie z informacjami na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Brak kryterium dochodowego

Wbrew poprzednim zapowiedziom, zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy. Jak podaje Kancelaria Premiera, cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy znacznie cen z tego roku.

Wyższy VAT za gaz w 2023 r.

Rachunki za gaz co prawda będą wyższe, ale będzie to wynikało z wyższej stawki VAT dla gazu ziemnego. Stawka VAT dla gazu od stycznia 2023 r. wyniesie 23 proc. Dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, rząd przygotował dodatkową refundację poniesionych kosztów podatku VAT.

Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

Czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jak dodaje KPRM, równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury. Więcej na temat zamrożenia cen gazu w 2023 r. znajdziesz tutaj: Nie będzie progu dochodowego. Rząd przyjął ustawę zamrażającą ceny gazu.

Limit tańszych kilowatogodzin

Co z użytkownikami pomp ciepła? W 2023 roku wzrost rachunków za prąd polskich rodzin zużywających poniżej limitu 2000 kilowatogodzin (kWh) będzie wynikał jedynie z wyższej stawki VAT. Do tego limitu obowiązywać będzie bowiem taryfa z 2022 r. Powyżej tego limitu 2000 tańszych kilowatogodzin, gospodarstwa domowe zapłacą za prąd więcej, ale nie więcej niż ustalona cena maksymalna, czyli 0,693 zł/kWh (plus dodatkowe opłaty: dystrybucja i VAT). Cena 693 zł/MWh będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach w okresie od momentu przekroczenia limitów zużycia (2000 kWh, 2600 kWh lub 3000 kWh) do 31 grudnia 2023 roku. Limity tańszej energii w 2023 roku wynoszą:

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Rachunki za prąd w 2023 roku?

Redakcja GLOBENERGIA policzyła jak zmienią się rachunki za prąd w 2023 r. Mimo przyjęcia limitów tańszej energii w 2022 r. i wprowadzenia maksymalnej ceny za prąd powyżej limitu w 2023 r. rachunki za prąd wzrosną o kilkadziesiąt procent. Wzrost rachunków będzie uzależniony od zużycia. Gospodarstwa, które będą miały zużycie znacznie wyższe niż ustalone limity w większym stopniu odczują przyszłoroczne podwyżki.

Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

W 2022 r. gospodarstwo domowe zużywające 3 tys. kilowatogodzin rocznie zapłaciłoby rachunek w wysokości 2 168 zł, czyli 181 zł w skali miesiąca. W 2023 roku rachunki tego gospodarstwa domowego wzrosną do prawie 3 tys. zł. Oznacza to na koszty wynoszące 249 zł miesięcznie. Przy takim zużyciu w skali roku rachunki za prąd w 2023 r. wzrosną względem 2022 r. o około 40 proc. Szczegółowa analiza redakcji GLOBENERGIA jest dostępna tutaj: System opustów, net-billing i limit 2000 kWh – jak będą rozliczani prosumenci energii z fotowoltaiki?

Koszty ogrzewania - kocioł gazowy vs. pompa ciepła

W GLOBENERGIA policzyliśmy koszty ogrzewania kotłem gazowym i pompą ciepła w 2023 r. Jakie przyjęto założenia do analizy?

W przypadku gazu założono zamrożoną taryfę za gaz i taryfę dystrybucyjną z 2022 roku. Przy średniej ceny gazu ziemnego przyjęto także zapowiadaną na 2023 r. 23 proc. stawkę VAT. Przekłada się to na średni koszt  gazu ziemnego wynoszący około 30 groszy za kWh. Wartość ta zmienia się w zależności od zużycia gazu. Wyższe zużycie oznacza niższą stawkę za jedną kilowatogodzinę, co wynika z opłat stałych niezależnych od zużycia. 

Ceny energii elektrycznej - założenia

Ogrzewający pompami ciepła mają możliwość skorzystania z 2000 tańszych kilowatogodzin energii elektrycznej. Cena prądu poniżej tego limitu wyniesie około 85 groszy za kWh. W obliczeniach średniej stawki za kWh energii elektrycznej w 2023 r. przyjęto stawkę VAT w wysokości 23 proc., opłaty dystrybucyjne wyższe o 20 proc. i taryfę za energię elektryczną z 2022 r. (jest to około 40 groszy netto za kilowatogodzinę). Powyżej limitu 2000 kWh obowiązuje maksymalna cena prądu w wysokości 693 zł/MWh. Po uwzględnieniu tej ceny, VATu w wysokości 23 proc. oraz opłat dystrybucyjnych z 2022 r. powiększonych o 20 proc. otrzymujemy stawkę około 1,20 zł za jedną kilowatogodzinę (cena na rachunku). 

Skąd założenie wyższych opłat dystrybucyjnych?

W rzeczywistości energia nawet przed przekroczeniem limitu będzie droższa niż w 2022 r. Z czego to wynika? Po pierwsze w 2023 r. wzrośnie stawka VAT na energię elektryczną. Po drugie, zgodnie z zapowiedziami wiceminister klimatu i środowiska, Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, w przyszłym roku prawdopodobnie wzrośnie także opłata dystrybucyjna.

Analiza kosztów ogrzewania

Analizie kosztów ogrzewania został poddany budynek o powierzchni 150 m2 wykonany w standardzie WT 2008 (EU=120 kWh/m2*rok). Koszty ogrzewania obliczono dla kotła gazowego, powietrznej pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem płaszczyznowym podłogowym i pompy ciepła współpracującej z grzejnikami. Pompy ciepła różnią się SCOP, czyli sezonowym współczynnikiem efektywności pracy pompy ciepła. Zużycie gazu i energii elektrycznej, a także sprawności i koszty analizowanych źródeł ciepła zestawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj ogrzewania[-]SCOP/sprawność[%]Zużycie energii elektrycznej/gazu ziemnego[kWh]Roczne koszty ogrzewania[zł/rok]
Kocioł gazowy kondensacyjny, grzejniki55 st. C92%263418 007 zł
Pompa ciepła typu powietrze/woda, ogrzewanie podłogowe35 st. C390%53996 023 zł
Pompa ciepła typu powietrze/woda, grzejniki55 st. C300%70197 907 zł
Analiza kosztów ogrzewania - budynek o powierzchni 150 m2 wykonany w standardzie WT 2008 (EU=120 kWh/m2*rok)
Źródło: GLOBENERGIA
Kocioł gazowy vs. pompa ciepła - porównanie rocznych kosztów ogrzewania budynku w standardzie WT 2008
Źródło: GLOBENERGIA

Najtańszym źródłem ciepła z zestawienia jest pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym. W analizowanym przypadku roczne koszty ogrzewania tym źródłem ciepła sięgają 6 tys. zł. Jest to o 2 tys. mniej niż w przypadku ogrzewania kotłem gazowym. Pompa ciepła w połączeniu z grzejnikami charakteryzuje się porównywalnymi kosztami eksploatacji jak kocioł gazowy. W tym wypadku różnice w rocznych kosztach wynoszą około 100 zł. Różnice bezwzględne w kosztach ogrzewania będą wzrastać wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło. Jak widzimy pomimo całkowitego zamrożenia cena gazu, ogrzewanie pompami ciepła jest tańsze niż ogrzewanie kotłem gazowym.

Źródło: pgnig.pl, GLOBENERGIA, www.gov.pl

Zobacz również