Dofinansowanie do programów aktywnej edukacji

Rząd już wielokrotnie zapowiadał, że będzie sukcesywnie usprawniał program Czyste Powietrze, mający na celu walkę ze smogiem w Polsce. Wyzwaniem jest dotarcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych beneficjentów. Dlatego tym razem stawia na dofinansowanie programów aktywnej edukacji, czyli projekty, które uwzględniają zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań bezpośrednio angażujących odbiorcę oraz mające wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej. Takie inicjatywy wyzwalają długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym – w tym przypadku walkę ze smogiem oraz wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Programy mogą przyjąć formę warsztatów, szkoleń, szkoleń e-learningowych, zajęć w terenie, wydawnictw, konferencji, seminariów, spotkań, imprez edukacyjnych, konkursów, filmów, spotów, audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych, produkcji pomocy dydaktycznych, narzędzi interaktywnych.

– Modyfikujemy program Czyste Powietrze i wprowadzamy kolejne usprawnienia. Nie brakuje nam też środków na ten cel – w ciągu 10 lat jego trwania, na wymianę kopciuchów rząd przeznaczy ponad 100 mld zł. Ale musimy zadbać o to, by informacja o programie dotarła do jego potencjalnych beneficjentów. Stąd ogromna rola takich działań jak prowadzony przez NFOŚiGW program Edukacja Ekologiczna – powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Kolejna inicjatywa NFOŚiGW ukierunkowana jest na dotarcie z informacją o programie Czyste Powietrze do właścicieli domów jednorodzinnych z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz osób mniej zamożnych, zagrożonych tzw. ubóstwem energetycznym. Narodowy Fundusz oczekuje na projekty edukacyjne, które będą dotyczyć tematyki ochrony i poprawy stanu atmosfery, przeciwdziałania zmianom klimatu i zagrożeniom środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, w tym OZE. Minimalny próg wnioskowanego dofinansowania to pół miliona złotych, a maksymalny to nawet 1,25 mln zł.

Preferowane projekty aktywizujące Koła Gospodyń Wiejskich lub OSP

Konkurs na programy aktywnej edukacji rozpocznie się 31 maja 2021 r. i potrwa do 18 czerwca 2021 r. NFOŚiGW informuje, że preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje) do kaskadowego przekazu wiedzy na temat programu Czyste Powietrze potencjalnym beneficjentom tego programu. W tym celu wymagane jest porozumienie o współpracy lub list intencyjny. O bezzwrotne dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie zarejestrowane na terenie Polski osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Planowane działania muszą obejmować zasięgiem dwa województwa i być realizowane w ramach następujących regionów:
– zachodniopomorskie, pomorskie,
– warmińsko-mazurskie, podlaskie,
– lubuskie, dolnośląskie,
– wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
– mazowieckie, łódzkie,
– opolskie, śląskie,
– świętokrzyskie, małopolskie,
– podkarpackie, lubelskie.

Preferowane rozpoczęcie projektów to IV kwartał 2021 r., z kolei maksymalny czas ich trwania nie powinien przekraczać 1,5 roku (18 miesięcy). Wnioskodawca musi dysponować co najmniej jednym ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów.

Budżet działania przewidziany jest w wysokości 11 mln zł, w tym 1 mln zł przewidziano na ewentualne odwołania. Koszty kwalifikowane obejmują okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2027 r. Nabór ma charakter konkursu, co oznacza, że dofinansowane zostaną te przedsięwzięcia, które otrzymają największą liczbę punktów.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia