Dnia 7 września 2011 roku prezydent podpisał ustawę z 19 sierpnia 2011 roku nowelizującą Prawo energetyczne i inne ustawy. Obecna zmiana jest kolejną implementacją dyrektyw unijnych, związanych między innymi z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności biogazu rolniczego. Nowelizacja wprowadza nowe regulacje w zakresie wykorzystywania biogazu rolniczego, realizując założenia programu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności wybudowania do 2020 roku w każdej gminie co najmniej jednej biogazowi zasilanej biogazem rolniczym.

 

Po nowelizacji rozszerzeniu uległo pojęcie biogazu rolniczego, co ma pozwolić na wykorzystanie w biogazowniach rolniczych większej liczby surowców. Zgodnie z nową definicją ustawową biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

 

Wcześniejsze nowelizacje Prawa energetycznego stworzyły podstawy prawne regulujące podłączenie biogazowi do lokalnych niskociśnieniowych gazowych systemów przesyłowych, umożliwiające dostarczenie energii do terenów wiejskich. Nowe regulacje wprowadzają szereg ułatwień skierowanych do przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do gazowej sieci dystrybucyjnej, dotyczących zwolnień od opłat skarbowych za wydanie świadectwa pochodzenia biogazu oraz opłat skarbowych odpowiadających czynnościom urzędowym związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw energetycznych. Z ostatniego rodzaju opłat zostały również zwolnione przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW.

 

Na wskazane wyżej przedsiębiorstwa, a także podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych w zakresie biogazu, znowelizowana ustawa nakłada obowiązek przekazania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Podobnym obowiązkiem udzielania informacji objęte zostały przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się nie tylko wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w odnawialnych źródłach, np. elektrowni wiatrowych, ale również zajmujące się przesyłaniem, magazynowaniem….

 

Zuzanna Łaganowska
Igor Bąkowski
Bąkowski Kancelaria Radcowska

Czytaj całość w GlobEnergia 6/2011

okładka globenergia 6-2011Image48