Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że rząd planuje do statusu prosumenta włączyć również wspólnoty mieszkaniowe.

“Chcemy rozszerzać możliwość uzyskania statusu prosumenta dla wszystkich Polaków, co da możliwość zaopatrywania się m.in. w tani prąd. (…) Choć to będą plany na przyszłą kadencję, możliwość dostarczenia takiego statusu dla wspólnot mieszkaniowych” – mówi minister.

Według ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wspólnotą mieszkaniową nazywamy właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, najczęściej jest to jeden budynek. Stanowi osobę prawną więc może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej.

O wspólnotach mieszkaniowych

Wspólnotą mieszkaniową kieruje zarząd lub zarządca, który również ją reprezentuje.
W przypadku, gdy zarząd musi podjąć decyzję dotyczącą nieruchomości wspólnej, podejmuje się uchwałę właścicieli lokali.

Nieruchomość wspólna wspólnoty mieszkaniowej to, np. dach, ściany nośne, urządzenia i instalacje w budynku oraz grunt zabudowany budynkiem lub budynkami, który stanowi odrębną nieruchomość gruntową.

Zgodnie z taką terminologią, właściciele lokali będą mieli możliwość decydowania o montażu instalacji fotowoltaicznych na ich blokach.

Aktualna definicja prosumenta!

Według najnowszego dokumentu ustawy o OZE, definicja prosumenta brzmi:

Prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na (…) ”

Wykładnia aktualnego sposobu rozliczania się spółdzielni mieszkaniowych jest wśród ekspertów niejednoznaczna. Niektórzy twierdzą, że aktualna definicja prosumenta wcale nie wyklucza rozliczania się spółdzielni mieszkaniowych na zasadach prosumenckich. Może zatem Minister Emilewicz zapowiadała doprecyzowanie przepisów, lub stworzenie – podobnie jak dla spółdzielni energetycznych – oddzielnych zasad funkcjonowania opustów.

Pieśń przyszłości?

Obecnie, trwa jedna nowelizacja ustawy o OZE – jest już na etapie prac w Senacie. A więc ta zmiana której piszemy dzisiaj jest przeznaczona na kolejną nowelizację – jak zauważa Pani Minister – to prace na kolejną kadencję.

Warto przypomnieć, że to nie jedyna zmiana, która czeka na kolejną nowelizację. W kolejności do zmiany czeka m. in. ujednolicenie podatku Vat na instalacje fotowoltaiczne, czego nie udało się zrobić przy pracach nad aktualną nowelą.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii nie bez powodu nazywana jest ustawą odnawialną. Podczas prac nad jedną nowelizacją, mowa o kolejnej.

Jak myślicie? Wspólnoty mieszkaniowe będą zainteresowane instalacjami fotowoltaicznymi?

Redakcja GLOBEnergia