Aukcja AZ/4/2018, czyli czwarta z kolei aukcja w roku 2018, odbyła się 24 października i dotyczyła wytwórców energii elektrycznej, z istniejących instalacji o mocy nie przekraczającej 1 MW. Aukcja dotyczyła instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy do produkcji energii elektrycznej. Maksymalna ilość energii elektrycznej jaka mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosi 1 149 296 MWh, zaś maksymalna wartość energii 655 098 834 zł.

Aukcja AZ/5/2018, czyli piąta z kolei aukcja w roku 2018, odbyła się 25 października i dotyczyła wytwórców energii elektrycznej, z istniejących instalacji o mocy nie przekraczającej 1 MW. Aukcja dotyczyła instalacji wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy. Maksymalna ilość energii elektrycznej jaka mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosi 915 336 MWh, zaś maksymalna wartość energii 512 588 160 zł.

Kolejne aukcje nie rozstrzygnięte, powód? Za mało ofert…

Kolejny raz aukcje OZE nie zostały rozstrzygnięte ze względu na niezłożenie wymaganej liczby ofert, spełniających warunki określone w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii. O wynikach aukcji poinformował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, dnia 26 października 2018 roku.

aukcja

Gdyby liczba aukcji osiągnęła wymaganą wartość, aukcje wygrali by uczestnicy, którzy oferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferowało by taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowano by według kolejności ich wysłania. Kolejne Aukcje OZE, odbędą się w listopadzie, w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 oraz 20.

Źródło: ure.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia