Pierwsze szkolenie skierowane jest do Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Odbywa się 4 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00 – 15:30 w siedzibie NFOŚiGW przy ulicy Konstruktorskiej 3A, sala 102 w Warszawie.

Zakres szkolenia obejmuje kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Termin zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego to 2 sierpnia do godz. 11.00. Szkolenie jest bezpłatne.

NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia i nie dopuszcza możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.).

Do 3 sierpnia do godz. 10:00 przyjmowane są zgłoszenia na bezpłatne szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, które odbędzie się 9 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 15:30 w tym samym miejscu.

Celem przedmiotowego programu priorytetowego jest ochrona środowiska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekty finansowane w ramach programu Sokół powiązane są z czterema obszarami w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) dotyczącymi OZE i efektywności energetycznej, gospodarki odpadami oraz ochrony wód.

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii).

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Szkolenie organizowane jest w związku z ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach fazy B+R oraz fazy W. Ma ono ma na celu zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z Programem priorytetowym oraz wymaganiami NFOŚiGW odnośnie przedkładanych wniosków.

Źródło: NFOŚiGW