Kolejne posiedzenie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa już dziś o godzinie 11:00!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa już dziś o godzinie 11:00!

W dniu dzisiejszym, 11 maja 2016 roku o godzinie 11:00, odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Program posiedzenia obejmuje rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476). Grupa posłów, reprezentowana przez panią poseł Ewę Malik, zaproponowała wprowadzenie 53 poprawek do swojego projektu ustawy.

24 maja 2016 roku, na poprzednim posiedzeniu Komisji, większością głosów odrzucono wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Wtedy też udało się rozpatrzeć jedynie kilka z listy wszystkich proponowanych poprawek, która jest bardzo obszerna. Kilka z nich bezpośrednio dotyczy kwestii prosumentów.

Jedna z poprawek proponuje zdefiniowanie definicji prosumenta jako odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Proponuje się również ujednolicenie rozliczenia z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci a ilością energii elektrycznej z sieci pobranej w stosunku 1 do 0,7.

W pierwotnym projekcie ustawy wnioskodawcy założyli zmianę koncepcji polegająca na odstąpieniu od wsparcia w postaci stałych taryf gwarantowanych na najmniejszych wytwórców w mikroinstalacjach (dla mocy zainstalowanej do 10 kW) na rzecz wprowadzenia ułatwień dotyczących rozliczania przez prosumenta nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez daną mikroinstalację.

GLOBEnergia będzie informować o kolejnych proponowanych zmianach w projekcie, przebiegu posiedzenia Komisji i przebiegu procedowania poselskiego projektu ustawy.

Źródło: GLOBEnergia