Kolejne projekty farm morskich ze wsparciem

4 maja 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał kolejne dwie decyzje w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych na poziomie nie wyższym niż ustalona przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2021 roku, czyli 319,6 zł za 1 MWh. Rozpatrzone wnioski dotyczą budowy dwóch farm:

  • MFW Bałtyk II Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW
  • MFW Bałtyk III Sp. z o.o. – o mocy zainstalowanej elektrycznej MFW – 720 MW

Projekty o łącznej mocy 1440 MW są realizowane wspólnie przez polską firmę energetyczną Polenergię we współpracy ze światowym gigantem Equinorem. Nakłady inwestycyjne związane z ich realizacją mogą sięgnąć nawet 19 mld zł.

Jak dotąd wydano już 5 decyzji w sprawie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Przypomnijmy, że 7 kwietnia 2021 r. prezes URE wydał 3 decyzje dla  projektów:

  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1498 MW,
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 1045 MW,
  • Baltic Trade and Invest  Sp. z o.o. – moc zainstalowana elektryczna MFW 350 MW

URE informuje, że nadal rozpatruje wnioski wytwórców, które zostały złożone w terminie, tj. do końca marca 2021 r.

Polska energetyka czeka na offshore wind

Rok 2021 jest przełomowy dla polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Przede wszystkim przyjęto ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, powszechnie znaną jako ustawę offshore wind. Dokument przewiduje wsparcie inwestycji. W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE i może ono objąć morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. Warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia będzie w dalszej kolejności potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore wind.

W kolejnych latach wsparcie będzie miało formułę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w zielonych źródłach. Różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. Pozostałe rozwiązania umożliwiające realizację projektów, a dotyczące zagadnień techniczno-ekonomicznych inwestycji, są w obu przypadkach tożsame.

Rozwój morskich farm wiatrowych jest szansą nie tylko dla polskiej energetyki, ale dla gospodarki i polskich firm. Szacuje się, że potencjał farm wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może sięgnąć 28 GW do 2050 r.  To by oznaczało, że Polska byłaby w stanie wykorzystać energetyczny potencjał Bałtyku aż w 30 proc. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje się, że morskie farmy osiągnąć poziom 5,9 GW do 2030 r. oraz 11 GW w 2040 r.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia