W ramach projektu geotermalnego w Trzebnicy eksperci rozpoznają występowanie i wykształcenie utworów wodonośnych oraz określą parametry hydrogeologiczne perspektywicznych horyzontów wodonośnych. Przeprowadzą także analizę mineralizacji, wydajności i temperatury znalezionych wód w utworach monokliny przedsudeckiej i jej podłożu. Rozpoznanie zostanie przeprowadzone za pomocą otworu geotermalnego Jadwiga T-1 o głębokości 3000 m.

Prognozowane parametry wody termalnej w Trzebnicy są obiecujące. Według szacunków temperatura może sięgnąć poziomu 80 oC, wydajność – 30m3/h, a oczekiwana mineralizacja spodziewana jest na poziomie 150g/dm3 (lub mniejsza). Oprócz odwiertu, pod nadzorem geologicznym, wykonane zostaną prace badawcze – hydrogeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne. Posłużą one opracowaniu pełnej dokumentacji hydrogeologicznej. Pod koniec projektu przewidziano także demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywację terenu i utylizację odpadów.

Dzięki wykonanemu odwiertowi przebadane zostaną wody termalne, a wyniki tych badań pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnym, dalszym, ciepłowniczym wykorzystaniu otworu. Przedsięwzięcie, uzyskało pozytywną opinię Ministra Klimatu i Środowiska i będzie wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 18,7 mln zł. Wsparcie finansowe dla inwestycji umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przekazanie bezzwrotnej dotacji zostało potwierdzone umową podpisaną 7 września 2021 roku w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz Burmistrza Trzebnicy Marka Długozimę.

Rząd inwestuje miliony w geotermię w Polsce

Wody termalne stanowią cenny surowiec, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. 12 sierpnia informowaliśmy o uroczystym podpisaniu umów w ramach Programu Priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Dofinansowanie w wysokości 229 mln zł otrzyma 15 gmin. Rząd liczy na zwiększenie liczby dotowanych odwiertów geotermalnych. Program powinien pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii w Polsce przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych niż miało to miejsce dotychczas.

NFOŚiGW informuje, że według badań geologicznych, także prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny, w Polsce do najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem ujmowania i zagospodarowania wód termalnych należą Podhale, oraz rejon ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie, gdzie największe korzyści przyniesie eksploatacja wód z poziomów dolnej kredy i dolnej jury. Wskazane obszary posiadają dobre rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, które w znacznym stopniu ogranicza ryzyko geologiczne inwestycji. W Karpatach poza Podhalem obszary perspektywiczne występują w obrębie zbiornika dewońsko-karbońskiego i zbiornika mioceńskiego, górnej kredy i środkowej jury. Sudety wraz z przedgórzem zaklasyfikowano w całości jako obszar perspektywiczny dla ujmowania wód termalnych.

Weź udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym!

Globenergia.pl jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, najważniejszego wydarzenia branży geotermalnej. Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce. Zarejestruj się już dziś!

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia