Francuski mechanizm mocy wytwórczych będzie dostępny dla wszystkich dostawców energii, również tych zagranicznych i pozwoli nowym graczom na wkroczenie na rynek. To zapewni mechanizmowi opłacalność oraz konkurencyjność – informuje Margrethe Vestager – członek Komisji.

Francja zamierza wdrożyć rynkowe mechanizmy mocy, w ramach których operatorzy mocy wytwórczych będą oferowali zdolności wytwórcze dostawcom energii elektrycznej w czasie największego na nią zapotrzebowania. W celu pokrycia zapotrzebowania w jego szczytowym okresie dostawcy energii będą kupowali specjalne certyfikaty od operatorów mocy wytwórczych. Certyfikaty te mogą być przedmiotem obrotu zarówno w transakcjach dwustronnych między usługodawcami a dostawcami, jak również na regularnie organizowanych aukcjach.

Komisja przeprowadziła szczegółowe dochodzenie w sprawie mechanizmów, ze względu na pewne obawy dotyczące tego, że planowane mechanizmy mogą faworyzować niektóre firmy, a pomijać inne oraz utrudniać nowym graczom wejście na rynek. W celu zmniejszenia tych obaw francuski rząd zgodził się na modyfikację mechanizmów w następujący sposób:

  • Nowe jednostki wytwórcze mogą uzyskać certyfikaty na okres 7 lat zamiast standardowego okresu rocznego, pod warunkiem, że okażą się bardziej konkurencyjne od tych już istniejących. W celu zapewnienia nowym projektom odpowiedniej ilości czasu na ich opracowanie nowe jednostki wytwórcze będą mogły się ubiegać o certyfikaty na aukcji, która odbędzie się za 4 lata.
  • Francuskie mechanizmy mocy wytwórczych mają być dostępne również dla jednostek wytwórczych i dostawców z krajów sąsiadujących.
  • Co więcej Francja wprowadzi szereg środków, mających na celu zapobieżenie ewentualnym manipulacjom na rynku mocy. Oferowane moce wytwórcze będą podlegać weryfikacji z historycznymi benchmarkami, aby nie dopuścić do sztucznego zawyżania cen.

Komisja zaświadczyła, że zmiany wprowadzone we francuskim modelu rynku mocy rozwiały jej początkowe obawy.  Jednocześnie dochodzenie potwierdziło pozytywne cechy francuskiego mechanizmu mocy wytwórczych, do których można zaliczyć: otwartość na wszystkich potencjalnych dostawców mocy, jak również jego rynkowy charakter, oparty na aukcjach oraz handlu.

Komisja uznała, że francuskie mechanizmy mocy są zgodne z zasadami pomocy publicznej UE.

Opracowano na podstawie: European Commision