Do 19 sierpnia 2014 r. można składać w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej, znajdujących się na liście projektów wspólnego zainteresowania (z ang. Project of Common Interest – PCI).

Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i roboty budowlane. Wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) mogą uzyskać projekty wspólnego zainteresowania, które w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w UE oraz budowy wspólnego rynku energii.

Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie Innovation and Networks Executive Agency.


Procedura wyboru:
Projekt
|
Kryteria kwalifikowalności (Eligibility criteria):
kwalifikowalność beneficjenta,
brak podstaw do wykluczeń,
źródła finansowania projektu,
kwalifikowalność projektu (w tym m.in. w przypadku robót czy została wydana decyzja Cost Border Costs Allocation – CBCA, pozytywne korzyści zewnętrzne wynikające z analizy ekonomicznej projektu, projekt nie jest opłacalny komercyjnie).
|
Kryteria wyboru (Selection criteria):
zdolność finansowa, tj. stabilne i wystarczające źródła finansowania badane na podstawie sprawozdań finansowych z 2 zamkniętych okresów obrachunkowych,
zdolność operacyjna, tj. kompetencje operacyjne i techniczne.
|
Kryteria przyznania wsparcia (Award criteria):
dojrzałość projektu,
transgraniczny wymiar projektu tj. obszar oddziaływania i liczba państw członkowskich zaangażowana w przedsięwzięcie,
zakres korzyści zewnętrznych z realizacji projektu np. bezpieczeństwo dostaw,
komplementarność z innymi projektami umieszczonymi na liście PCI,
finansowe bariery realizacji projektu,
jakość dokumentacji aplikacyjnej i proponowanych rozwiązań, które będą zastosowane w projekcie,
potrzeba realizacji projektu tj. wpływ na eliminację tzw. „wąskich gardeł” w infrastrukturze, wpływ na zmniejszenie izolacji energetycznej, wpływ na tworzenie wspólnego rynku w zakresie energii,
wpływ pomocy finansowej na realizację projektu.

Kryteria te będą oceniane w skali od 0 (ocena bardzo słaba) do 5 (ocena doskonała). Projekt musi otrzymać minimum 3 z 5 punktów w ramach każdego z ocenianych przez ekspertów kryteriów. Następnie ilość punktów otrzymana w ramach każdego z kryteriów przemnożona zostanie przez wagi. Rozpiętość wag pomiędzy poszczególnymi kryteriami wynosi od 5 proc. do 25 proc.
|
Lista rankingowa wraz z listą rezerwową
(listopad – grudzień 2014 r.)
|
Umowa o udzieleniu dotacji
(początek 2015 r.)
***
Nowy instrument „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility – CEF) dla energii zastąpi program TEN-E (budżet tego programu to 155 mln euro w latach 2007-2013). CEF został opracowany na podstawie doświadczeń Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (z ang. European Energy Programme for Recovery – EEPR) i stanowi uzupełnienie wsparcia z funduszu spójności/strukturalnych.

Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury