29 sierpnia 2019 roku ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw weszła w życie. Co zmieniła ona dla aukcji? Nowe rozwiązania dają więcej czasu na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii. Czas wydłużono do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie. 31 października Komisja Europejska poinformowała polski rząd, że w jej opinii wprowadzone zmiany mają charakter czysto administracyjny, a w związku z tym nie wymagają powiadamiania Komisji o nowej pomocy. Dzięki temu, Prezes URE będzie mógł przeprowadzić zaplanowane na koniec 2019 r. aukcje OZE na nowych zasadach.

Resort energetyczny jest z takiego stanowiska bardzo zadowolony. Zdaniem minister energii Krzysztofa Tchórzewskiego, decyzjai Komisji Europejskiej pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych na koniec 2019 r. aukcji OZE już na nowych zasadach, co będzie korzystne zarówno dla oferentów, jak i dla rozwoju OZE w Polsce.

Jak dokładnie podaje Ministerstwo Energii, akceptacja Komisji dotyczyła następujących zmian:

Po pierwsze, okres wypłacania 15-letniego wsparcia dla zwycięskich instalacji w ramach aukcji OZE został wydłużony. Zmiana podyktowana jest koniecznością przyznania inwestorom czasu na uruchomienie instalacji (czas realizacji). W przypadku beneficjentów ostatnich aukcji, przewidzianych na 2021 r. powyższa zasada oznaczałaby skrócenie okresu wsparcia o czas realizacji inwestycji. Okres wypłaty wsparcia został wydłużony z 31 grudnia 2035 r. do 30 czerwca 2039 r.

Po drugie, termin sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy po wygraniu aukcji OZE w celu utrzymania w mocy kontraktu różnicowego przyznanego w ramach aukcji został wydłużony. Dla instalacji fotowoltaicznych został on wydłużony z 18 do 24 miesięcy, dla lądowych farm wiatrowych z 30 do 33 miesięcy, dla innych technologii wytwarzania z 36 do 42 miesięcy. Termin 72 miesięcy wyznaczony dla morskich farm wiatrowych pozostawiono bez zmian.

Jednocześnie wydłużono dopuszczalny wiek urządzeń wykorzystanych w instalacji, służących do wytwarzania energii z OZE. Dla instalacji fotowoltaicznych z 18 do 24 miesięcy, dla lądowych farm wiatrowych z 30 na 33 miesiące, dla pozostałych technologii z 36 na 42 miesiące. W przypadku morskich farm wiatrowych termin ważności instalacji wynoszący 72 miesiące pozostawiono bez zmian.

Po trzecie, w celu dostosowania okresu, w którym udzielane jest wsparcie operacyjne (zielone certyfikaty przyznano od 1 października 2005 r.) do okresu, w którym inwestorzy otrzymywali pomoc inwestycyjną, wzięto pod uwagę tylko pomoc inwestycyjną, która została przyznana od dnia 1 października 2005 r.

Po czwarte, Inwestorzy będą mogli zaktualizować swoje oferty aukcyjne w odniesieniu do niektórych elementów technicznych na następujących warunkach:

-oferta może zostać zaktualizowana jednorazowo;
-aktualizację należy przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 30 dni przed pierwszą sprzedażą energii elektrycznej w ramach programu wsparcia i złożeniem pierwszego wniosku o rozliczenie wsparcia do organu rozliczeniowego (Zarządca Rozliczeń SA).
-Aktualizacja może odnosić się jedynie do następujących elementów:
-przewidywanej daty rozpoczęcia 15-letniego okresu, w którym wsparcie zostanie wypłacone (pod warunkiem, że taka aktualizacja nie będzie sprzeczna z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a uOZE);
-przewidywanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w kolejnych latach 15-letniego okresu (nie można jednak zmienić całkowitej ilości energii elektrycznej zawartej w ofercie wstępnej); zainstalowana moc instalacji (pod warunkiem, że taka zmiana nie spowodowałaby przypisania instalacji do innego koszyka aukcyjnego niż ten, w którym instalacja początkowo konkurowała).
-Zakres dozwolonej aktualizacji nie zakłóci wyników aukcji. Cena i całkowita ilość energii elektrycznej (tj. jedyne kryteria, na podstawie których przyznawana jest pomoc) nie mogą ulec zmianie.

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia