Program Prosument skierowany był dla osób fizycznych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych i wspomagał finansowo realizację mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

Pierwsze inwestycje z udziałem środków z tego programu zostały wykonane w 2015 roku. Z każdego dofinansowania i projektu należy się rozliczyć i projekt zakończyć. Tak jest również w tym przypadku.

Pora wywiązać się z obowiązków!

Inwestycje, które powstawały w ramach programu Prosument musiały spełniać określony efekt ekologiczny. Obowiązywał on przez okres trwałości przedsięwzięcia. Okres trwałości w tym programie trwał 3 lata. Najwyższy czas, by złożyć w tym temacie stosowne oświadczenia i wywiązać się z warunków umowy. Przypominają już o tym niektóre Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oświadczenie dotyczy potwierdzenia, że trwałość przedsięwzięcia została osiągnięta. Powinny zostać złożone w terminie 30 dni od daty osiągnięcia trwałości przedsięwzięcia trwającego 3 lata. Bieg okresu trwałości liczony jest od momentu wypłaty ostatniej transzy dofinansowania.

Przypomnijmy, że jak ruszał program Prosument, w dokumentach i instrukcjach znalazały się napisy o warunkach utrzymania dotacji. Pisano wtedy, że aby utrzymać dotację należy:

• utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia
• przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
• przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację
• umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

Co oznacza okres trwałości?

Rozliczenie się z otrzymanego dofinansowania i zakończenie realizacji inwestycji to nie koniec obowiązków, jakie spoczywają na osobie/podmiocie, który otrzymał dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba korzystająca z pomocy, mimo zakończenia realizacji inwestycji musi dochować trwałości projektu, osiągnąć i utrzymać wskaźniki założone na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Pojęcie „trwałości” w rozumieniu przedsięwzięcia rozumiane jest jako niepoddanie go tzw. zasadniczej modyfikacji. W tym okresie nie należy zmieniać charakteru przedsięwzięcia, ani zaprzestać jego działalności.

Co finansował program Prosument?

Program Prosument pomagał w realizacji inwestycji fotowoltaicznych, mikrokogeneracji, małych elektrowni wiatrowych, kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji hybrydowych. Dofinansowania sięgały 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji z pożyczką.

Dotacja obejmowała 20% kosztów w przypadku kotłów na biomasę, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, a 40% kosztów w przypadku fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych i mikrokogeneracji.
Od 2016 roku progi dotacyjne zmniejszono odpowiednio do 15% i 30%.

Pozostałe koszty mogły pochodzić z pożyczki oprocentowanej na 1% na okres maksymalnie 15 lat.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia