Koniec “eko” w ekogroszku – rozporządzenie MKiŚ proponuje nowe nazwy  

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

20 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Co najmniej raz na 2 lata, minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem właściwym ds. gospodarki, musi dokonać przeglądu wymagań jakościowych. Obecnie obowiązującym aktem prawnym wydanym na podstawie powyższych przepisów jest rozporządzenie Ministra Energii. W toku analizy i prac dedykowanego zespołu zaproponowano kilka zmian w dokumencie z 2018 roku. Mają one na celu poprawę stanu środowiska, w szczególności jakości powietrza kluczowego dla zdrowia Polaków.

Autorzy projektu przepisów przekonują, że wprowadzenie zaostrzonych parametrów jakościowych dla paliw stałych pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, jak również gazów cieplarnianych. Podkreślają, że zmiany nie będą powodowały dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, obywateli.

Zaproponowano zaostrzenie m.in. parametrów zawartości siarki i popiołu odnośnie paliw stałych. Siarka zawarta w paliwie jest podczas spalania w znacznej części uwalniana do atmosfery w postaci tlenków siarki, które są szkodliwe dla środowiska i przyczyniają się m.in. do powstawania pyłów w atmosferze. Z ogólnie dostępnych danych podanych na stronach internetowych spółek wydobywczych wynika, że obecnie dostępne są już teraz sortymenty paliwa, które spełniają proponowane w projekcie parametry w zakresie zawartości popiołu oraz zawartości siarki całkowitej. Ze względu, iż zawartość popiołu wpływa wprost proporcjonalnie na wielkość emisji pyłu podczas spalania, proponuje się także obniżenie zawartości popiołu dla groszku. Zawartość popiołu z kolei określono w przedziale 2 do 7 proc., a wartość opałową (w stanie suchym) wskazano na powyżej 28 MJ/kg.

Paliwo typu ekogroszek w stanie roboczym nie będzie mogło mieć wyższej wilgotności niż 11 proc.

Ze względu na fakt, że skład ekogroszku (parametry określone w tabeli nr 4 obowiązującego rozporządzenia) nie gwarantuje podczas spalania w kotłach 5 klasy energetycznej uzyskania poziomów emisji określonych w rozporządzeniu KE, proponuje się określić wymagania jakościowe dla tych paliw stałych tak, aby w jak największym stopniu umożliwiały ograniczanie ilości zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska podczas spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym. W związku z powyższym MKiŚ proponuje zmianę wymaganych parametrów tego sortymentu węgla  i dostosowanie ich do standardów spójnych z ww. normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012.

Zmiana nazwy „ekogroszek” i „ekomiał”

MKiŚ wyjaśnia, że nazwy „ekogroszek” i „ekomiał” są zwyczajowo używane w Polsce od lat 90-tych, stąd też określenia te zostały użyte w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Jednakże użycie przedrostka „eko” w odniesieniu do miału czy groszku sugeruje, że jest to paliwo ekologiczne, podczas gdy parametry jakościowe ekomiału czy ekogroszku tego nie potwierdzają. Z informacji przekazanych przez Fundację ClientEarth uzyskanych w wyniku badania ankietowego pracowni badawczej Kantar, wynika, że 25 proc. badanych ogrzewających swoje domy węglem (różne rodzaje) i aż 44 proc. badanych ogrzewających domy ekogroszkiem spontanicznie określiło ekogroszek jako produkt ekologiczny. 66 proc. badanych zgodziło się, że spalanie węgla może być przyjazne dla środowiska, jeśli używa się produktu wysokiej jakości. Zaledwie 8 proc. badanych ogrzewających domy węglem i tylko 4 proc. użytkowników ekogroszku stwierdziło spontanicznie, że ekogroszek nie jest produktem ekologicznym.

Ministerstwo proponuje zastąpienie sformułowania „paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek” sformułowaniem „paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: groszek III”. Słowo “ekomiał” znika także w sformułowaniu „kwalifikowane paliwo stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: paliwo drobne”.

Ponadto autorzy projektu proponują zaostrzenie wymiaru ziarna dla sortymentu określanego obecnie jako ekomiał z poziomu 3,00 mm (wartość minimalna) do wartości 5,00 mm oraz zaostrzenie parametru zawartości podziarna z poziomu 15  proc. do poziomu 10 proc.

Źródło: RCL

Zobacz również