Koniec nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ciepła. Będa nowe przepisy

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
fałszywe rachunki

8 września w RCL pojawiła się propozycja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowe warunki wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakres informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach. Nowe przepisy wynikają nie tylko z implementacji prawa UE, ale także w związku z licznymi pismami obywateli kierowanymi do Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącymi nieprawidłowości oraz braku przejrzystości w rozliczeniach kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych.

Koniec błędnych pomiarów ciepła w budynkach wielolokalowych

Resort wyjaśnia w Ocenie Skutków Regulacji, że niezbędne jest ujednolicenie metod dotyczących przedmiotowych rozliczeń oraz wykluczenie sytuacji związanych z nieprawidłowymi obciążeniami lokatorów, którzy za dostarczaną energię cieplną rozliczani są na podstawie wskazań podzielników kosztów zakupu ciepła. Ze względu na licznie zgłaszane nieprawidłowości, niezbędne jest także unormowanie zakresu informacji przekazywanych do indywidualnych rozliczeń.

Dzięki nowym przepisom ma dojść do uniknięcia sytuacji, w których opłaty są zaniżone ze względu na całkowite wyłączanie pracy grzejników przez niektórych lokatorów korzystających z ciepła sąsiednich lokali przenikającego przez przegrody budowlane, co prowadzi do niesprawiedliwego obciążania kosztami zakupu ciepła lokatorów prawidłowo użytkujących centralne ogrzewanie.

Nowe przepisy określą warunki techniczne umożliwiające zamontowanie ciepłomierzy, podzielników kosztów zakupu ciepła, wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej oraz kryteria opłacalności montażu tych urządzeń. Zostaną także określone metody możliwe do stosowania przy rozliczaniu kosztów ciepła, wskazując, w jakich okolicznościach należy stosować poszczególne metody. Autor projektu wskaże także zakres informacji, jakie powinny być uwzględnione przy rozliczeniach oraz przy przekazywaniu możliwych do uzyskania informacji o zużyciu ciepła.

Rozporządzenie ma urealnić potrzeby i korzyści zastosowania urządzeń służących do rozliczeń kosztów zakupu ciepła pomiędzy mieszkańcami budynków wielolokalowych.

- Celem wskazania metod właściwych do rozliczeń kosztów zakupu ciepła jest wyeliminowanie nieprawidłowych sytuacji, w których lokatorzy są obciążani kosztami ciepła, którego dostarczenie do ich lokali przekracza możliwości zamontowanych w nich grzejników. Określenie listy informacji związanych z rozliczeniami kosztów zakupu ciepła, którą powinni otrzymywać lokatorzy, ma spowodować impuls do racjonalnego korzystania z ciepła i ograniczyć brak transparentności rachunków - czytamy w OSR rozporządzenia.

MKiŚ w uzasadnieniu wskazuje, że właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek dostosować regulamin rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku, gdy zmiana wynikająca z niniejszego rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji lub częstotliwości jej dostarczania. Wprowadzenie powyższego okresu jest niezbędne z powodu złożoności procesu dostosowania regulaminów rozliczeń, wymiany lub instalacji nowych urządzeń w lokalach przez właścicieli lub zarządców budynków. Projekt rozporządzenia będzie wpływał bezpośrednio na właścicieli oraz zarządców budynków wielolokalowych, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Polsce, poprzez nałożenie na nich obowiązku rozliczeń.

Źródło: RCL

Zobacz również