Koniec opustów od 2022 roku. W zamian – sprzedaż energii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

konflikt
2. czerwca 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nas najbardziej interesują zmiany proponowane w zakresie funkcjonowania modelu prosumenckiego. Mają one na celu usunięcie wad obecnego modelu oraz jak się okazuje zastąpienie go nowym, w którym produkowana energia będzie sprzedawana.

System opustów

W obecnie funkcjonującym systemie opustów, rozliczanie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w formie bezgotówkowej. W ramach opustu rozliczana jest energia z nadwyżek w produkcji, która jest oddawana do sieci, wobec ilości pobranej z sieci. W przypadku mikroinstalacji o mocy większej niż 10kW rozliczenia dokonuje się w stosunku ilościowym 1 do 0,7, a przypadku mikroinstalacji o mocy mniejszej niż 10kW w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Taki system jest zagwarantowany ustawą przez kolejne 15 lat i to się nie zmieni.Wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w systemie opustów. Z obecnego projektu ustawy wynika, że po tym terminie ten model zostanie usunięty i zastąpiony modelem, w którym wyprodukowana energia będzie sprzedawana.

Zmiany, zmiany…

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawa zdefiniuje podstawy nowego systemu, w którym system opustów nie będzie dostępny dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku. Ma to być zmiana, która odzwierciedli kolejny etap rozwoju rynku prosumentów oraz zapewni im aktywną rolę w rynku energii. Wprowadzone zmiany, dadzą prosumentom możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. A co z energią pobraną?

Rozliczenie energii pobranej i oddanej

Wprowadzona i pobrana z sieci energia elektryczna będą rozliczane oddzielnie. Umożliwi to planowana instalacja liczników i systemu zdalnego odczytu u odbiorców końcowych.

Po co to wszystko?

Zmiany mają doprowadzić do tego, by wyeliminować obecną potrzebę przewymiarowania instalacji, przez co skrócić okres zwrotu instalacji. Ponoszone przez prosumentów opłaty dystrybucyjne mają dotyczyć wyłącznie pobranej z sieci energii elektrycznej. Nowy model ma również zachęcić prosumentów do jeszcze większej autokonsumpcji energii.

Agregatorzy - krok w stronę magazynów energii?

W uzasadnieniu wskazano, że proponowany model systemu prosumenckiego otwiera rynek i prosumenta na nowy podmiot – agregatora, którego zadaniem będzie zakup nadwyżek energii elektrycznej. Dzięki temu, ma zostać wykorzystany potencjał nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach energii i zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci.

A jaka cena sprzedaży energii?

Możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego będzie zagwarantowana bezterminowo. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej ma wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - Prawo energetyczne.Inni sprzedawcy lub agregatorzy będą mieli prawo do oferowania lepszych warunków dla prosumentów, niż te uwzględnione w projekcie ustawy, ale czy bezterminowo? Zapewne będzie to zależało od umowy.W projekcie ustawy czytamy również, że przychód ze sprzedaży energii elektrycznej nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Czy obecny prosument będzie mógł przejść do nowego systemu?

Jak czytamy w uzasadnieniu, w przepisach przejściowych zawarto regulację, umożliwiającą jednorazową migrację prosumenta energii odnawialnej z doczasowego, opartego o „opust” systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej w mikroinstalacji. To oznacza, że będzie taka możliwość.

Czy zmiany są pewne?

Opisane zmiany, a także wiele innych opisanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, na razie są w fazie opiniowania. Zanim ustawa wejdzie w życie, będzie musiała przejść jeszcze dosyć długą drogę legislacyjną, więc poszczególne zapisy mogą jeszcze ulec zmianie.Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Zobacz również