Koniec z opłatami zastępczymi i przetargiem – takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o efektywności energetycznej.

 
Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, gaz lub ciepło będą zobowiązane do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej. Równocześnie projekt zakłada istotne ograniczenie możliwości wypełniania powyższego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej, jak to się odbywało do tej pory. Projekt ustawy o efektywności energetycznej ma zastąpić obowiązującą dziś ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
 
Nowe przepisy mają również za zadanie wdrożenie unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, której termin na implementację minął już 5 czerwca 2014 r.
 
Świadectwa efektywności energetycznej zostają
Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej zachowuje obowiązujący dziś system,świadectw efektywności energetycznej (zwanych potocznie również „białymi certyfikatami”). „Niewątpliwą przewagą systemu świadectw nad innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną jest fakt, iż system ten obejmuje szeroką grupę podmiotów realizujących przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rożnych obszarach i sektorach gospodarki” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.


Cała interpretacja projektu ustawy – TUTAJ


 
Audyt energetyczny przedsiębiorstw
Projekt ustawy o efektywności energetycznej przewiduje również wprowadzenie nowego obowiązku dla przedsiębiorców, a mianowicie obliguje ich do przeprowadzania co cztery lata audytu energetycznego. Badanie będzie miało na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.
 
Kary pieniężne
Ustawodawca w art. 29 projektu enumeratywnie wymienił, jakie czyny będą podlegać karze, a także jaki będzie ich wymiar. Kary uzależnione będą od rodzaju niedopełnionego obowiązku. Warto również zaznaczyć, iż ustawodawca zmniejszył górną granicę jednej z kar z 2 000 000 euro do 3 000 000 zł. Kary będą wymierzane przez Prezesa URE w drodze decyzji, na które będzie przysługiwać odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Co istotne Prezes URE w odróżnieniu od obecnie obowiązujących regulacji, będzie mógł, zgodnie z projektowanym art. 31 ustawy, odstąpić od wymierzenia kary, jeśli naruszenie obowiązku będzie znikome, a podmiot dobrowolnie zaprzestanie naruszać przepisy ustawy.
 
Martyna Węglewska prawnik

bakowski logo


Źródło: GLOBEnergia 3/2015