Uprzejmie informujemy, iż od 10.07.2015r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04. Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

 
 
Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, duże jak i średnie przedsiębiorstwa. Wspierane są modernizacje procesu spalania lub zamiany nośnika energii, w tym gazu, oleju, oze.
Nie przewiduje się dofinansowania Projektów polegających na:
• budowie nowych źródeł ciepła,
• budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
• zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.
Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. Nie dotuje się współspalania oraz instalacji zastępczych. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Wnioski konkursowe można składać do 14.09.2015r!


Na wsparcie Projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 10 142 358,10 EUR, tj. 42 143 526,38 PLN. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 
Poziom dofinansowania dla Projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR tj. 20 776 000 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR tj. 2 493 120 PLN. Wsparcie nie powinno powodować przekroczenia poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy określonej we właściwych przepisach regulujących udzielanie pomocy publicznej.
 
Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny Projektu dla każdego Projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu.  
 
Środki na pokrycie pozostałych kosztów Projektu zapewnia Wnioskodawca Projektu.
 
Źródło: NFOŚiGW